Особливості безробіття серед молоді в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Отже, для усунення молодіжного безробіття потрібно: створити систему професійної орієнтації; створювати додаткові робочі місця, розвивати нові галузі економіки, допомагати молоді з відкриттям власної справи і втілення особистих ідей в життя. Пріоритетом національної політики повинні стати інвестиції в системи безперервного навчання, розвиток комп'ютерної грамотності, проведення в життя галузевих стратегій, сприяючих поширенню достойної праці та вирішення проблем найменших забезпечених верств населення. Итак, для устранения молодежной безработицы нужно: создать систему профессиональной ориентации; создавать дополнительные рабочие места, развивать новые отрасли экономики, помогать молодежи с открытием собственного дела и воплощение личных идей в жизнь. Приоритетом государственной политики должны стать инвестиции в системы непрерывного обучения, развитие компьютерной грамотности, проведение в жизнь отраслевых стратегий, способствующих распространению достойной работы и решения проблем самых обеспеченных слоев населения. So, to eliminate youth unemployment you need: create a system of vocational guidance; create additional jobs, develop new sectors of the economy, help young people with the opening of their own businesses and the implementation of personal ideas. The priority of state policy should be investments in lifelong learning systems, the development of computer literacy, the implementation of industry strategies that promote the spread of decent work and solve the problems of the most wealthy segments of the population.
Опис
Ключові слова
економіка, безробіття, молодь України, скорочення працівників, студентські роботи, экономика, безработица, молодежь Украины, сокращение работников, студенческие работы, economy, unemployment, youth of Ukraine, reduction of employees, student work
Цитування
Головченко М. В. Особливості безробіття серед молоді в Україні / М. В. Головченко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 24.