ХРЕСТОМАТІЯ З ТЕОРІЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Видання містить нормативно-правові акти, в яких розглядаються певні теоретичні напрацювання правил і норм співіснування різних культур та їх носіїв в одному суспільстві, в єдиному правовому, соціокультурному просторі. Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів та учнів, усіх, хто цікавиться проблемами національної ідентичності. Издание содержит нормативно-правовые акты, в которых рассматриваются определенные теоретические наработки правил и норм сосуществования различных культур и их носителей в одном обществе, в едином правовом, социокультурном пространстве. Издание рассчитано на научных работников, преподавателей, студентов и учащихся, всех, кто интересуется проблемами национальной идентичности. The publication contains normative-legal acts, which deal with certain theoretical developments of rules and norms of coexistence of different cultures and their carriers in one society, in common legal, socio-cultural space. The publication is intended for researchers, teachers, students, anyone interested in the problems of national identity.
Опис
Ключові слова
мультикультуралізм, теорія, історія України, хрестоматія, навчальні посібники, мультикультурализм, теория, история Украины, хрестоматия, учебные пособия, multiculturalism, theory, history of Ukraine, chrestomathy, tutorials
Цитування
Хрестоматія з теорії мультикультуралізму : навч. посіб. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; упоряд. С. В. Бережна, М. В. Луценко. – Харків : ХНПУ, 2016. – 304 с.