Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3782
Title: Методологічний аспект проектування компонентів педагогічної системи як засобів перспективного управління в освіті
Other Titles: Методологический аспект проектирования компонентов педагогической системы как средства перспективного управления в образовании
Methodological aspect of designing the components of the pedagogical system as a means of prospective management in education
Authors: Прокопенко, А. І.
Keywords: педагогічного управління
соціальне управління
управління в освіті
педагогическое управление
социальное управление
управление в образовании
pedagogical management
social management
management in education
Issue Date: 2007
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, СПД ФО Бровін О. В.
Citation: Прокопенко А. І. Методологічний аспект проектування компонентів педагогічної системи як засобів перспективного управління в освіті / А. І. Прокопенко // Методологічні питання наукового дослідження в педагогіці та соціальній педагогіці : матеріали доп. теоретико-методол. конф., Харків, 27 лют. 2007 p. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. ред. Т. О. Дмитренко]. – Xарків : ХНПУ, 2007. – С. 52–54.
Abstract: У системі освіти діють два основних види управління: соціальне і педагогічне. Забезпечення їх неперервного взаємозв’язку - актуальна проблема теорії і практики педагогіки, психології, соціології, кібернетики. Цей зв’язок має віддзеркалюватися в компонентах педагогічної системи: цілях, принципах, змісті, методах і формах спільної діяльності суб’єктів. Вони розглядаються як засоби перспективного управління діяльністю учнів (перспективний - це той, що розрахований на перспективу, на майбутнє). Об’єктом педагогічного управління є навчальна діяльність учня, а соціального - педагогічна система, що розглядається на кількох рівнях (індивідуальному, груповому, навчального закладу, державному). В системе образования действуют два основных вида управления: социальное и педагогическое. Обеспечение их непрерывного взаимосвязи - актуальная проблема теории и практики педагогики, психологии, социологии, кибернетики. Эта связь должна быть отражена в компонентах педагогической системы: целях, принципах, содержании, методах и формах совместной деятельности субъектов. Они рассматриваются как средства перспективного управления деятельностью учащихся (перспективный - это тот, который рассчитан на перспективу, на будущее). Объектом педагогического управления является учебная деятельность ученика, а социального - педагогическая система, рассматривается на нескольких уровнях (индивидуальном, групповом, учебного заведения, государственном). There are two main types of management in the education system: social and pedagogical. Ensuring their continuous interconnection is an urgent problem in the theory and practice of pedagogy, psychology, sociology, and cybernetics. This connection should be reflected in the components of the pedagogical system: goals, principles, content, methods and forms of joint activities of subjects. They are viewed as a means of perspective management of students' activities (perspective is one that is designed for the future, for the future). The object of pedagogical management is the student's educational activity, and the social - the pedagogical system, is considered at several levels (individual, group, educational institution, state).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3782
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.