Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3781
Title: Цифрова компетентність майбутнього фахівця
Other Titles: Цифровая компетентность будущего специалиста
Digital competence of future professionals
Authors: Прокопенко, А. І.
Доценко, С. О.
Keywords: STEM-освіта
цифрова компетентність
відкриті освітні ресурси
дистанційна освіта
мобільне навчання
STEM-образование
цифровая компетентность
открытые образовательные ресурсы
дистанционное образование
мобильное обучение
STEM Education
digital competence
Open Educational Resources (OER)
distance education
mobile learning (m-learning)
Issue Date: 12-Dec-2019
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, видавництво «Мітра»
Citation: Прокопенко А. І. Цифрова компетентність майбутнього фахівця / А. І. Прокопенко, С. О. Доценко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Жешув. ун-т (Польща), Пед. ін-т Чендус. ун-ту (КНР) ; [редкол.: Бойчук Ю. Д. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Мітра, 2020. – С.196–199.
Abstract: У статті розкрито та проаналізовано основні шляхи формування цифрової компетентності майбутніх фахівців. Наведено інструменти та засоби розвитку цифрової компетентності: системи відкритої освіти, хмарні технології, науково-освітні інформаційні мережі, глобальні мережі освітян, технології електронного та дистанційного навчання, сучасні мобільні засоби, технології підтримки віртуальної навчальної діяльності, е-комунікацій, електронні ресурси, персоналізовані віртуальні середовища, спеціальні технології мобільного та змішаного навчання. В статье раскрыты и проанализированы основные пути формирования цифровой компетентности будущих специалистов. Приведены инструменты и средства развития цифровой компетентности: системы открытого образования, облачные технологии, научно-образовательные информационные сети, глобальные сети педагогов, технологии электронного и дистанционного обучения, современные мобильные средства, технологии поддержки виртуальной учебной деятельности, е-коммуникаций, электронные ресурсы, персонализированные виртуальные среды, специальные технологии мобильного и смешанного обучения.The author have described and analyzed the main ways of forming the digital competence of future specialists. The tools and means of development of digital competence have been presented. They are the open education systems, cloud technologies, scientific and educational information networks, global educational networks, electronic and distance learning technologies, modern mobile tools, technologies of support of virtual educational activity, e-communications, electronic resources, personalized virtual environments, special mobile and blended learning technologies.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3781
ISBN: 978-966-8196-19-5
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цифрова компетентність майбутнього фахівця.pdf350.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.