Проблема бідності в Україні та шляхи її подолання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Подолання бідності – завдання не одного дня. Настійно необхідною є координація різнопланових зусиль, визначення пріоритетів на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу. Досить швидко адресними діями (переважно пасивного характеру — грошовими виплатами, субсидіями, допомогою продуктами, одягом тощо) можна викоренити абсолютну бідність у найгостріших її проявах. Пом’якшення ж відносної бідності, пов’язаної насамперед з економічною нерівністю населення, потребує більше часу й зусиль в основному активного характеру (допомоги у працевлаштуванні, відкритті власної справи, отриманні необхідної кваліфікації). Преодоление бедности - задача не одного дня. Настоятельно необходима координация разноплановых усилий, определение приоритетов на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Довольно быстро адресными действиями (преимущественно пассивного характера - денежными выплатами, субсидиями, помощью продуктами, одеждой и т.д.) можно искоренить абсолютную бедность в самых острых ее проявлениях. Cмягчение же относительной бедности, связанной прежде всего с экономическим неравенством населения, требует больше времени и усилий в основном активного характера (помощи в трудоустройстве, открытии собственного дела, получении необходимой квалификации). Overcoming poverty is not a single day's task. Coordination of diverse efforts, determination of priorities for the short, medium and long term is urgently needed. Quite quickly targeted actions (mainly of a passive nature - cash payments, subsidies, help with food, clothing, etc.) can eradicate absolute poverty in its most acute manifestations. mitigation relative poverty, associated primarily with economic inequality of the population, requires more time and effort mainly of an active nature (assistance in finding a job, starting your own business, obtaining the necessary qualifications).
Опис
Ключові слова
економіка, проблема бідності, витрати, соціальний захист, студентські роботи, экономика, проблема бедности, расходы, социальная защита, студенческие работы, economy, poverty problem, expenses, social protection, student work
Цитування
Тимофєєва О. І. Проблема бідності в Україні та шляхи її подолання / О. І. Тимофєєва // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 63–64.