Просвіта дорослих як запорука збереження, відтворення, примноження культурної спадщини України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Шейніна О.В.
Анотація
Запорукою збереження, відтворення та примноження культурної спадщини України є культурна просвіта дорослих. У свою чергу, освічені та духовно багаті дорослі українці стануть запорукою виховання молодого покоління, яке з повагою ставитися до своєї історії та культури. Треба також пам’ятати, реалізація систематичної просвіти дорослого населення нашої країни потребує значних ресурсів та інвестицій. Це і людські ресурси, це й інвестиції у відповідну підготовку вчителів та педагогів, у підготовку діячів культури і мистецтва. У галузі культурної спадщини просвітницька діяльність є ефективним шляхом донесення до дорослих українців значущості нашої історії, культури та традицій. Одним із завдань кожного дорослого громадянина нашої держави є формування у дітей національної гідності, гордості за свою країну та дбайливого ставлення до культури України. Залогом сохранения, воспроизводства и приумножения культурного наследия Украины является культурное просвещение взрослых. В свою очередь, образованы и духовно богатые взрослые украинцы станут залогом воспитания молодого поколения, которое с уважением относиться к истории и культуры. Надо также помнить, реализация систематического просвещения взрослого населения нашей страны требует значительных ресурсов и инвестиций. Это и человеческие ресурсы, это и инвестиции в соответствующую подготовку учителей и педагогов, в подготовку деятелей культуры и искусства. В области культурного наследия просветительская деятельность является эффективным путем донесения до взрослых Украинский значимости нашей истории, культуры и традиций. Одной из задач каждого взрослого гражданина нашего государства является формирование у детей национального достоинства, гордости за свою страну и бережного отношения к культуре Украины. The key to the preservation, reproduction and enhancement of the cultural heritage of Ukraine is the cultural education of adults. In turn, educated and spiritually rich adult Ukrainians will become the key to educating the younger generation, which will respect history and culture. We must also remember that the implementation of systematic education of the adult population of our country requires significant resources and investments. This includes human resources, investments in the appropriate training of teachers and educators, in the training of cultural and art workers. In the field of cultural heritage, educational activity is an effective way of conveying to adults the Ukrainian significance of our history, culture and traditions. One of the tasks of every adult citizen of our state is the formation of national dignity in children, pride in their country and respect for the culture of Ukraine.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, неперервна освіта, просвітництво, просвіта дорослих, культурна спадщина, Україна, образование взрослых, непрерывное образование, просвещение, просвещение взрослых, культурное наследие, Украина
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Просвіта дорослих як запорука збереження, відтворення та примноження культурної спадщини України. / А.В. Боярська-Хоменко // Дев’ять життів традиції : матеріали всеукр. форуму-семінару, Харків, 13-15 верес. 2019 / [за ред. О. Рофе-Бекетової]. – Харків : Шейніна О. В., 2019. – С. 23–25.