Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3769
Title: Специфіка перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі п’єси Б. Шоу «Пігмаліон»)
Other Titles: Специфика перевода фразеологических единиц (на материале пьесы Б. Шоу «Пигмалион»)
Specific problem of the translation of phraseological units (on the material of the play “Pygmalion” by B. Shaw)
Authors: Вєдєрнікова, Т. В.
Keywords: фразеологічний зворот
семантика
тактики перекладу
еквівалент тексту
контекст
фразеологический оборот
семантика
тактики перевода
эквивалент текста
контекст
phraseological unit
semantics
translation techniques
text equivalent
context
Issue Date: 2019
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавничий дім Дмитра Бураго
Citation: Вєдєрнікова Т. В. Специфіка перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі п’єси Б. Шоу «Пігмаліон») / Т. В. Вєдєрнікова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. В. Гармаш та ін.]. – Київ : Видавничий дім Д. Бураго, 2019.– Вип. 4 (94). – С. 2–14.
Abstract: Порівняльні дослідження в області розмовної лексики і фразеології є одним з напрямів сучасної лінгвістики, що постійно розвивається. До теперішнього часу в області порівняльної стилістики накопичилася значна кількість робіт. Проте поле для вивчення цієї області завжди залишається відкритим, так як в центрі уваги дослідника виявляється поняття норми, яке в різних мовних традиціях суттєво відрізняється. Передача фразеологічних одиниць є невід’ємною частиною процесу перекладу художнього твору з мови оригіналу. При цьому зберігається потреба в аналізі адекватності і еквівалентності текстів. На вибір тактики перекладу фразеологізмів впливає не лише сам текст, який перекладається, але і наміри перекладача як мовної особі. У статті розглядаються різні способи та труднощі перекладу еквівалентних і безеквівалентних іншомовних фразеологізмів на матеріалі роману Б. Шоу «Пігмаліон». Відомо, що переклад фразеологічних одиниць вважається одним із завдань, які ускладнюють роботу перекладача, оскільки багато фразеологізмів мають яскраво виражену національну специфіку, що уособлює загальнонаціональне мислення народу. Сопоставительные исследования в области разговорной лексики и фразеологии представляют собой одно из постоянно развивающихся направлений современной лингвистики. К настоящему времени в области сопоставительной стилистики накопилось значительное количество работ. Тем не менее поле для изучения этой области всегда остается открытым, так как в центре внимания исследователя оказывается понятие нормы, которое в разных языковых традициях различно и исторически подвижно. Передача фразеологических единиц является неотъемлемой частью процесса перевода художественного произведения с языка оригинала. При этом сохраняется потребность в анализе адекватности и эквивалентности текстов. На выбор тактики перевода фразеологизмов влияет не только сам текст, который переводится, но и намерения переводчика как языковой личности. В статье рассматриваются различные способы и трудности перевода эквивалентных и безэквивалентных иноязычных фразеологизмов на русский язык на материале романа Б. Шоу «Пигмалион». Известно, что перевод фразеологических единиц считается одной из задач, которые усложняют работу переводчика, поскольку многие фразеологизмы имеют ярко выраженную национальную специфику, которая выражает общенациональное мышление народа. Comparative research in the fi eld of colloquial vocabulary and phraseology is one of the ever-evolving areas of modern linguistics. Nowadays a considerable amount of work has been accumulated in the fi eld of comparative stylistics. Nevertheless, the scientifi c fi eld for the study of this area is always open, as the focus of the researcher is the concept of norm, which is diff erent and historically mobile in diff erent linguistic traditions. The transference of phraseological units is an integral part of the process of translating a work of art from the original language. And while there remains a need for an analysis of the adequacy and equivalence of texts. Transformational changes in the text, including phraseological units, are inevitable. The choice of the translation techniques of phraseological units is infl uenced not only by the text itself, it is translated, but also by the intentions of the translator as a language personality. The article examines diff erent ways and means as well as diffi culties of the translation of equivalent and non-equivalent foreign phraseological units into the mother tongue on the material of the novel “Pygmalion” by B. Shaw. It is known that the translation of phraseological units is considered to be one of the phenomena that complicate the work of the translator, since many phraseological units possess pronounced national specifi city, which expresses the nation-wide thinking and general outlook of people.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3769
ISSN: 2312-1068
2312-1076
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мовиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.