Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3758
Title: Психологія губристичної мотивації: феноменологія, структура, детермінація
Other Titles: Психология губристической мотивации: феноменология, структура, детерминация
Psychology of hubristic motivation: phenomenology, structure, determination
Authors: Фоменко, К. І.
Keywords: губристична мотивація
суб'єкт діяльності
саморегуляція
особистість
навчальна діяльність
трудова діяльність
губристическая мотивация
субъект деятельности
саморегуляция
личность
учебная деятельность
трудовая деятельность
hubristic motivation
subject of activity
self-regulation
personality
learning activities
labor activity
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Фоменко К. І. Психологія губристичної мотивації: феноменологія, структура, детермінація : [монографія] / К. І. Фоменко. – Харків : ХНПУ, 2018. – 482 с.
Abstract: Монографія присвячена дослідженню губристичної мотивації суб’єкта діяльності. В роботі подано теоретичний огляд проблеми губристичної мотивації та її детермінації, розкрито її значення у прагненні до самоствердження, підтвердження власної значущості та збереження самоповаги. Розроблено комплекс психодіагностики суб’єкта навчальної, навчально-професійної та трудової діяльності. Показано роль губристичних мотивів у становленні мотивації провідної діяльності та позитивної Я-концепції суб’єкта діяльності, виявлено регулятивні, когнітивні, емоційні та поведінкові пре диктори губристичних мотивів досягнення переваги та досокналості. Для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей. Монография посвящена исследованию губристической мотивации субъекта деятельности. В работе представлены теоретический обзор проблемы губристической мотивации и ее детерминации, раскрыто ее значение в стремлении к самоутверждению, подтверждение собственной значимости и сохранения самоуважения. Разработан комплекс психодиагностики субъекта учебной, учебно-профессиональной и трудовой деятельности. Показана роль губристических мотивов в становлении мотивации ведущей деятельности и положительной Я-концепции субъекта деятельности, выявлены регулятивные, когнитивные, эмоциональные и поведенческие пре дикторы губристических мотивов достижения преимущества и досокналости. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3758
Appears in Collections:Кафедра психології
Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monografia_Fomenko_.pdf5.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.