ОСВІТА ДОРОСЛИХ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво Мітра
Анотація
У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано особливості розвитку освіти дорослих в країнах Центральної та Східної Європи у ХХ – на початку ХХІ століття; обґрунтовано етапи розвитку освіти дорослих; розкрито особливості мети, завдань, форм та методів навчання дорослого населення країн Центральної та Східної Європи; визначено прогностичні тенденції розвитку освіти дорослих. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавлять питання безперервного навчання та освіти дорослих. В монографии на основе широкой источниковой базы проанализированы особенности развития образования взрослых в странах Центральной и Восточной Европы в ХХ - начале XXI века; обосновано этапы развития образования взрослых; раскрыты особенности целей, задач, форм и методов обучения взрослого населения стран Центральной и Восточной Европы; определены прогностические тенденции развития образования взрослых. Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, всех, кого интересуют вопросы непрерывного обучения и образования взрослых. The monograph on the basis of a wide source base analyzes the features of the development of adult education in Central and Eastern Europe in the XX - early XXI century; the stages of development of adult education are substantiated; features of the purpose, tasks, forms and methods of training of the adult population of the countries of Central and Eastern Europe are opened; the prognostic tendencies of development of adult education are defined. The monograph is intended for scientists, teachers, graduate students, anyone interested in lifelong learning and adult education.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, неперервна освіта, компаративна педагогіка, андрагогіка, професійна освіта, технології навчання, інтерактивні технології навчання, образование взрослых, непрерывное образование, компаративная педагогика, андрагогика, профессиональное образование, технологии обучения, интерактивные технологии обучения, adult education, continuing education, lifelong learning, comparative pedagogy, andragogy, professional education, learning technologies
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Освіта дорослих в країнах Центральної та Східної Європи: ретроспективний аналіз : монографія. – Харків : Мітра. – 2019. – 376 с.