Принцип справедливості, добросовісності і розумності у цивільному праві

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Монографію присвячено принципам цивільного права як його керівним ідеям, зокрема, принципу справедливості, добросовісності і розумності - морально-правовій категорії, що увійшла в цивілістичний інструментарій як один із регуляторів суспільних відносин із прийняттям у 2003 р. Цивільного кодексу України. В монографії розглянуто цивілістичну доктрину як галузеву методологічну підставу дослідження суті зазначеного принципу. На підставі дослідження понять «справедливість», «добросовісність», «розумність» надається авторське бачення змісту цих категорій та визначено поняття «принцип справедливості, добросовісності і розумності». Автором проаналізовано процес реалізації вимог принципу справедливості, добросовісності і розумності у абсолютних та відносиних правовідносинах. Окремий підрозділ монографії присвячено актуальному у правозастосовній практиці питанню добросовісності та розумності дій органу або особи, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені. Монография посвящена принципам гражданского права как его руководящим идеям, в частности, принципа справедливости, добросовестности и разумности - морально-правовой категории, вошла в цивилистический инструментарий как один из регуляторов общественных отношений с принятием в 2003 г. Гражданского кодекса Украины. В монографии рассмотрены цивилистического доктрину как отраслевую методологическую основание исследования сути указанного принципа. На основании исследования понятий «справедливость», «добросовестность», «разумность» предоставляется авторское видение содержания этих категорий и определено понятие «принцип справедливости, добросовестности и разумности». Автором проанализирован процесс реализации требований принципа справедливости, добросовестности и разумности в абсолютных и отношениях правоотношениях. Отдельное подразделение монографии посвящена актуальному в правоприменительной практике вопросу добросовестности и разумности действий органа или лица, которое в соответствии с учредительными документами юридического лица или закона выступает от ее имени. The monograph is dedicated to research of categories «Justice», «Good faith» and «Reasonableness», the principle of justice, good faith and reasonableness, realization of this principle into the absolute and relative juridical relationships. Process of creation of categories «Justice», «Good faith» and « Reasonableness», civil doctrine of civil law principles as methodical base for studying of the principle of justice, good faith and reasonableness in civil law, social and juridical preconditions of researching of this principle are analyzed. In the monograph the sense of categories «Justice», «Good faith» and «Reasonableness», all aspects of these categories, common features and differences which determined the appearance of the complex principle of justice, good faith and reasonableness into civil law are defined. The term of the principle of justice, good faith and reasonableness in civil law is formulated and the process of realization of this principle in absolute and relative juridical relationships is researched. There are some forms, methods and mechanism of realization of this principle into these juridical relationships. New proposals regarding improvement of the civil legislation in Ukraine are formulated.
Опис
Ключові слова
принципи цивільного права, справедливість, добросовісність, розумність, реалізація принципу, абсолютні правовідносини, відносні правовідносини, цивілістична доктрина, принципы гражданского права, справедливость, добросовестность, разумность, реализация принципа, абсолютные правоотношения, относительные правоотношения, цивилистическая доктрина, principles of civil law, justice, good faith, reasonableness, realization of principle, absolute juridical relationships, relative juridical relationships, civil doctrine
Цитування
Тобота Ю. А. Принцип справедливості, добросовісності і розумності у цивільному праві : монографія / Ю. А. Тобота ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 140 с.