Роль творчих лідерів у збереженні культурної ідентифікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Надається оцінка ролі творчих лідерів у керівництві музичними колективами. Відзначається насущність та актуальність культурної ідентифікації в умовах глобалізації сучасного суспільства. Культурна спадщина кожного народу є, водночас, як традиційною та усталеною, так і рухливою та динамічною. Взаємопроникнення різних культур приводить до різноманітних запозичень, які збагачують та вдосконалюють народний побут, мову та мистецьке життя. Потреба людини у культурній ідентифікації є стійкою та зберігається протягом усього життя. Одним із шляхів збереження культурної ідентифікації є музичне мистецтво. Зазначається, що поняття «керівник» та «лідер» мають принципові відмінності. Так, керівник призначається офіційно, має певні права й обов'язки, адміністративні важелі впливу. Діяльність мистецьких колективів виявляється найбільш продуктивною якщо керівник є, водночас, і творчим лідером. Творчі лідери є взірцем для учасників мистецьких колективів. Від творчих лідерів залежить результат роботи всього творчого колективу. Дается оценка роли творческих лидеров в руководстве музыкальными коллективами. Отмечается насущность и актуальность культурной идентификации в условиях глобализации современного общества. Культурное наследие каждого народа есть одновременно как традиционным и устоявшимся, так и подвижным и динамичным. Взаимопроникновение различных культур приводит к различным заимствованиям, которые обогащают и совершенствуют народный быт, язык и художественную жизнь. Потребность человека в культурной идентификации является устойчивой и сохраняется на всю жизнь. Одним из путей сохранения культурной идентификации является музыкальное искусство. Отмечается, что понятие «руководитель» и «лидер» имеют принципиальные различия. Так, руководитель назначается официально, имеет определенные права и обязанности, административные рычаги воздействия. Деятельность художественных коллективов оказывается наиболее продуктивной, если руководитель является одновременно и творческим лидером. Творческие лидеры являются образцом для участников творческих коллективов. От творческих лидеров зависит результат работы всего творческого коллектива. An assessment of the role of creative leaders in the management of music groups is provided. The urgency and relevance of cultural identification in the context of globalization of modern society is noted. The cultural heritage of each nation is, at the same time, both traditional and established, and mobile and dynamic. The interpenetration of different cultures leads to various borrowings that enrich and improve people's lives, language and artistic life. A person's need for cultural identification is stable and persists throughout life. One of the ways to preserve cultural identity is the art of music. It is noted that the concepts of "leader" and "leader" have fundamental differences. Yes, the head is officially appointed, has certain rights and responsibilities, administrative levers of influence. The activity of artistic groups is the most productive if the leader is, at the same time, a creative leader. Creative leaders are a role model for members of art groups. The result of the work of the whole creative team depends on the creative leaders.
Опис
Ключові слова
творчий лідер, культурна ідентифікація, ідентичність, культурна спадщина, музичне мистецтво, народна музика, творческий лидер, культурная идентификация, идентичность, культурное наследие, музыкальное искусство, народная музыка, creative leader, cultural identity, identity, cultural heritage, musical art, folk music
Цитування
Роман Н. М. Роль творчих лідерів у збереженні культурної ідентифікації / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 18–19 трав. 2012 р. / Упр. культури і туризму Харк. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Т. В. Іщенко та ін.]. – Харків, 2012. – С. 103–104.