Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3731
Title: Застосування лялькотерапії та музикотерапії у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Other Titles: Применение куклотерапии и музыкотерапии в коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Using puppet- and music therapy in correction work with preschool children with general low speech development
Authors: Захарова, Д. І.
Галій, А. І.
Захарова, Д. И.
Галий, А. И.
Zakharova, D.
Galliy, A.
Keywords: лялькова терапія
логопедична лялька
корекційні ігри
розвиваючі ігри
музикотерапія
художні методи
кукольная терапия
логопедическая кукла
коррекционные игры
развивающие игры
музыкотерапия
художественные методы
puppet therapy
speech therapy doll
correctional games
development games
music therapy
art methods
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Захарова Д. І. Застосування лялькотерапії та музикотерапії у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення / Д. І. Захарова, А. Г. Лютенко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 86–89.
Abstract: Лялькова терапія, музикотерапія, арт-методи - це ефективні методи виправлення труднощів емоційного та особистісного розвитку дитини. Завдяки ігровій діяльності діти мають можливість розвивати слухову пам’ять, залучаючись до корекційно-розвивальної роботи, догляду за здоров’ям та корекції. Кукольная терапия, музыкальная терапия, художественные методы - эффективные методы коррекции эмоционального и личностного развития ребенка. Благодаря игровым занятиям у детей появляется возможность развивать слуховую память, заниматься коррекционной и развивающей работой, заботиться о здоровье и исправлять ошибки. Puppet therapy, music therapy, art methods are effective methods of child’s emotional and personal development difficulties correction. Through game activities, children have the opportunity to develop hearing memory, engaging in correctional and development work, health care and correction ways.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3731
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Захарова Д. І., Галій А. І. pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.