Особливості потрактування образу Божої Матері в українській бароковій проповіді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості потрактування образу Божої Матері в українській бароковій проповіді. З’ясовано, що більшість казань будується на розгорнутій метафорі або алегорії. Чесноти Діви Марії, моделі поведінки в певній ситуації уподібнюються предметам матеріального світу, явищам природи тощо. Майстерність барокових проповідників полягає у вмінні знайти цікаву аналогію, провести оригінальну асоціативну паралель. Святе Письмо є головним джерелом сюжетів проповідей. Спираючись на принцип чотирисенсового тлумачення Біблії, барокові оратори знаходять богородичні мотиви та образи як у книгах Старого Заповіту, так і символіці Євангелій. В статье рассматриваются особенности трактовки образа Божьей Матери в украинской барочной проповеди. Установлено, что большинство проповедей строится на развернутой метафоре или аллегории. Добродетели Девы Марии, модели поведения в определенной ситуации сравниваются с предметами материального мира, явлениями природы и т. п. Мастерство барочных проповедников заключается в умении найти интересную аналогию, провести оригинальную ассоциативную параллель. Священное Писание является главным источником сюжетов проповедей. Следуя принципу четырехсмыслового толкования Библии, барочные ораторы находят богородичные мотивы и образы как в книгах Ветхого Завета, так и символике Евангелий. The article analyses special features of interpreting the image of the Mother of God in the Ukrainian Baroque sermon. It has been found that most of the sermons are based on an extended metaphor or allegory. The Virgin Mary’s virtues and her models of behaviour in particular situations are compared to objects of the material world, natural phenomena etc. The mastery of the authors of the Baroque sermons lies in their ability to make an interesting analogy or to draw an original associative parallel. The Holy Scriptures are the main sources of the sermon plots. Following the principle of the four-sense interpretation of the Bible, the Baroque orators find topics and images related to the Virgin Mary both in the Books of the Old Testament and the symbolism of the Gospels.
Опис
Ключові слова
бароко, Божа Мати, Діва Марія, образ, проповідь, традиція, барокко, Божья Матерь, Дева Мария, образ, проповедь, традиция, Baroque, Mother of God, Virgin Mary, image,, sermon, tradition
Цитування
Зосімова О. Особливості потрактування образу Божої Матері в українській бароковій проповіді / О. В. Зосімова // Від бароко до постмодерну : зб. пр. каф. укр. та світ. л-ри / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. Л. Ушкалова]. – Харків : Майдан, 2003. – Т. 2. – С. 36–52.