Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3705
Title: РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ КУРОРТУ «БЕРЕЗІВСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» З МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НА НІЙ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Other Titles: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КУРОРТА "БЕРЕЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЕ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА УКРАИНЫ
SURVEY RESULTS OF THE TERRITORY OF THE “BEREZIVSKІ MINERALNI VODY” HEALTH RESORT IN ORDER TO STUDY THE POSSIBILITY OF CREATION IN OBJECTS OF THE NATURAL RESERVE FUND OF UKRAINE
Authors: Бенгус, Ю. В.
Keywords: природно-заповідний фонд України
Червона книга України
рідкісні рослини
рідкісні тварини
Березівські мінеральні води
природно-заповедный фонд Украины
Красная книга Украины
редкие растения
редкие животные
Березовские минеральные воды
Nature reserve of Ukraine
Red Book of Ukraine
rare plants
rare animals
Berezovsky mineral waters
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бенгус Ю. В. Результати обстеження території курорту «Березівські мінеральні води» з метою вивчення можливості створення на ній об’єктів природно-заповідного фонду України / Ю. В. Бенгус // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 38–39.
Abstract: Обстеження околиць "Березівські мінеральні води», найстарішого курорту Харківської області, виявило наявність п'яти дерев Quercus robur віком понад 130 років в його історичній парковій зоні. У парку і його околицях було сфотографовано 6 видів рослин і тварин з Червоної книги України і 2 види рослин з «Списку видів рослин, що потребують особливої охорони в Харківській області» [2]. Отримані дані дозволяють приступити до процесу підготовки до створення на його території об'єкта заповідного фонду України. Обследование окрестностей «Березовских минеральных вод», старейшего курорта Харьковской области, выявило наличие пяти деревьев Quercus robur возрастом более 130 лет в его исторической парковой зоне. В парке и его окрестностях было сфотографировано 6 видов растений и животных из Красной книги Украины и 2 вида растений из «Списка видов растений, нуждающихся в особой охране в Харьковской области» [2]. Полученные данные позволяют приступить к процессу подготовки к созданию на его территории объекта заповедного фонда Украины. A survey of the vicinity of "Berezovsky Mineralny vodi", the oldest resort in Kharkiv region, revealed the presence of five Quercus robur trees over 130 years old in its historic park area. 6 species of plants and animals from the Red Book of Ukraine and 2 species of plants from the "List of species of plants that need special protection in the Kharkiv region" [2] were photographed in the park and its environs. The obtained data allow us to start the process of preparing the creation of the object of the Nature Reserve Fund of Ukraine on its territory.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3705
Appears in Collections:Кафедра ботаніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бенгус Ю. В .pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.