Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3701
Title: Gluten quantity determination in flowers of different sorts
Other Titles: Визначення кількості клейковини в квітках різних сортів
Определение количества глютена в цветах разных сортов
Authors: Bondarenko, N.
Kratenko, R.
Кратенко, Р. І.
Кратенко, Р. И.
Keywords: gluten
weighing
flour
sorts
клейковина
ваги
борошно
сорти
клейковина
весы
мука
сорта
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Bondarenko N. Gluten quantity determination in flowers of different sorts / N. Bondarenko, R. Kratenko // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 5–6.
Abstract: The present paper illustrates the possibility of gluten quantity determination in nutrition floursorts at school chemical laboratories. The method of determination is based on washing the flour samples and weighing the gluten residue. As the results show, whole grain flour has the highest quantity of gluten and is the most valuable for nutrition purposes. The whole method can be recommended to perform at the conditions of school chemical laboratory. Дана робота ілюструє можливість визначення кількості клейковини в борошняних борошнатах шкільних хімічних лабораторій. Метод визначення заснований на промиванні зразків борошна та зважуванні залишку клейковини. Як показують результати, борошно з цільного зерна має найбільшу кількість глютену і є найбільш цінним для цілей харчування. Весь метод можна рекомендувати виконувати в умовах шкільної хімічної лабораторії. Настоящая статья иллюстрирует возможность определения количества глютена в пищевой муке в школьных химических лабораториях. Метод определения основан на промывке образцов муки и взвешивании остатков глютена. Как показывают результаты, цельнозерновая мука содержит наибольшее количество глютена и является наиболее ценной для пищевых целей. Весь метод может быть рекомендован для выполнения в условиях школьной химической лаборатории.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3701
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko N., Kratenko R .pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.