Сучасний розвиток системи вищої освiти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Роял Принт
Анотація
У доповіді зазначено, по-перше, що зараз в Україні вища освіта спрямована на патріотичне виховання та навчання студентської молоді (навчання у дусі українського патріотизму), по-друге, держава гарантує повне забезпечення культурного, морального та духовного розвитку особистості; по-третє, вища освіта базується на чотирьох основних напрямках:1) якість, доступність, ефективність; 2) здатність та прагнення до навчання; 3) запровадження проблемного ситуаційного навчання з визначенням сутності та структури проблем, шляхів їх вирішення; 4) запровадження діалогової інтерактивної форми навчання студентів. В докладе указано, во-первых, что сейчас в Украине высшее образование направлено на патриотическое воспитание и обучение студенческой молодежи (обучение в духе украинского патриотизма), во-вторых, государство гарантирует полное обеспечение культурного, нравственного и духовного развития личности; в-третьих, высшее образование базируется на четырех основных направлениях:1) Качество, доступность, эффективность; 2) способность и стремление к обучению; 3) внедрение проблемного ситуационного обучения с определением сущности и структуры проблем, путей их решения; 4) внедрение диалоговой интерактивной формы обучения студентов. The report states, first, that now in Ukraine higher education is aimed at Patriotic education and training of students (education in the spirit of Ukrainian patriotism), second, the state guarantees the cultural, moral and spiritual development of the individual; thirdly, higher education is based on four main areas:1) Quality, accessibility, efficiency; 2) ability and desire for learning; 3) implementation of problem-based situational learning with the definition of essence and structure of problems and their solutions; 4) the introduction dialog box of the interactive learning students.
Опис
Ключові слова
вища освіта, розвиток, студентська молодь, навчання, чинники, высшее образование, развитие, студенческая молодежь, обучение, факторы, higher education, development, students, training, factors
Цитування
Ігнатьєва А. І. Сучасний розвиток системи вищої освiти / А. І. Ігнатьєва // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. (м. Дніпро, 28-29 жовт. 2016 р.) / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Ін-т історії України НАН України, Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.] ; [наук. ред. О. Ю. Висоцький]. - Дніпро : Роял Принт, 2016. - Ч. 1. - С. 162-163.