Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3668
Title: Роль і місце спортивних секцій у вихованні фізичної культури особистості майбутнього фахівця
Other Titles: Роль и место спортивных секций в воспитании физической культуры личности будущего специалиста
The role and place of sports sections in the education of the physical culture of the personality of a future specialist
Authors: Кривенцова, І. В.
Іванов, О. В.
Одокієнко, І. І.
Кривенцова, И. В.
Иванов, А. В.
Одокиенко, И. И.
Kriventsova, I.
Ivanov, O.
Odokiienko, I.
Keywords: студенти
фізичне виховання
секція
спортивний клуб
студенты
физическое воспитание
секция
спортивный клуб
students
physical education
section
sport Club
Issue Date: 23-Apr-2020
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Кривенцова І. В. Роль і місце спортивних секцій у вихованні фізичної культури особистості майбутнього фахівця / / І. В. Кривенцова, О. В. Іванов, І. І. Одокієнко // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 23–24 квіт. 2020 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2020. – Вип. 1. – С. 145–147.
Abstract: Розглядається роль та місце секційної роботи в системі фізичного виховання студентської молоді. У досліджені взяли участь 110 студентів педагогічного університету. Проведено анкетування щодо стану здоров‘я, відношення до фізкультурної діяльності, організації фізичного виховання і тестування фізичної підготовленості студентів. Визначені мотиваційні пріоритети студентів у секційних заняттях. Рассматривается роль и место секционной работы в системе физического воспитания студенческой молодежи. В исследовании приняли участие 110 студентов педагогического университета. Проведено анкетирование о состоянии здоровья, отношение к физкультурной деятельности, организации физического воспитания и тестирования физической подготовленности студентов. Определены мотивационные приоритеты студентов в секционных занятиях. The role and place of sectional work in the system of physical education of student youth is considered. The study involved 110 students of a pedagogical university. A questionnaire was conducted on the state of health, attitude to physical education activities, the organization of physical education and testing of students' physical fitness. The motivational priorities of students in sectional classes are determined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3668
Appears in Collections:Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез до конференції 11-145-147.pdf681.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.