Формування мовної особистості майбутніх педагогів: психологічний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
У статті проаналізовано сутність поняття «мовна особистість» та підходи до її вивчення. Визначено основні напрями дослідження мовної особистості майбутнього педагога, виокремлено деякі шляхи її формування. В статье проанализированы сущность понятия «языковая личность» и подходы к ее изучению. Определены основные направления исследования языковой личности будущего педагога, выделены некоторые пути ее формирования. In the article the essence of the concept of «linguistic identity» and approaches to its study. The main areas of research linguistic identity of future teachers singled out some ways of formation.
Опис
Ключові слова
вчитель, мовна та мовленнєва підготовка, мовна та мовленнєва компетенція, мовна особистість, учитель, языковая и речевая подготовка, языковая и речевая компетенция, языковая личность, teacher, language and speech training, speech and language competence, language personality
Цитування
Малихіна О.Є. Формування мовної особистості майбутніх педагогів: психологічний аспект / О. Є. Малихіна // Актуальні питання освіти і науки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10-11 листоп. 2016 р. : зб. наук. ст. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця – Харків : ХОГОКЗ, 2016. – С.271-273.