Значення професійних спілок у забезпеченні гідної оплати праці в умовах пандемії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
Автори вказують, що гідний рівень оплати праці, зокрема в умовах пандемії та періоду відновлення за відсутності ефективно функціонуючого державного механізму, може бути забезпечений професійними спілками, які поступово мають перебудовуватись у загальнонаціональні об’єднання споживачів, котрі мають представляти інтереси та позиції населення держави у перемовинах із виробниками. Гідна оплата як результат таких перемовин повинна відображати консенсус між необхідним рівнем платоспроможного попиту населення та обґрунтованих розмірів прибутку виробників, оподатковувана частина яких має бути спрямована на задоволення соціальних інтересів соціально незахищених верств населення. Авторы указывают, что достойный уровень оплаты труда, в частности в условиях пандемии и периода восстановления при отсутствии эффективно функционирующего государственного механизма, может быть обеспечен профессиональными союзами, которые постепенно должны перестраиваться в общенациональные объединения потребителей, которые должны представлять интересы и позиции населения государства в переговорах с производителями. Достойная оплата как результат таких переговоров должна отражать консенсус между необходимым уровнем платежеспособного спроса населения и обоснованных размеров прибыли производителей, облагаемая часть которых должна быть направлена ​​на удовлетворение социальных интересов социально незащищенных слоев населения. The authors point out that a decent wage, in particular in a pandemic and recovery period in the absence of an effective state mechanism, can be provided by trade unions, which should gradually be reorganized into national consumer associations, which should represent the interests and positions of the state in negotiations. with manufacturers. Decent pay as a result of such negotiations should reflect the consensus between the required level of effective demand of the population and the reasonable size of profits of producers, the taxable part of which should be aimed at meeting the social interests of vulnerable groups.
Опис
Ключові слова
оплата праці, прекаріат, трудове право, оплата труда, прекариат, трудовое право, salary, precariat, labor law
Цитування
Новіков Д. О. Значення професійних спілок у забезпеченні гідної оплати праці в умовах пандемії / Д. О. Новіков, А. С. Зубков // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 28 трав. 2020 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків, 2020. – С. 207–210.