Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3651
Title: Англійська лексика сфери освіти в українському перекладі американської комедії “Freaky Friday”
Other Titles: Английская лексика сферы образования в украинском переводе американской комедии “Freaky Friday”
English vocabulary of the educational sphere in the Ukrainian translation of the American comedy “Freaky Friday”
Authors: Зосімова, О. В.
Keywords: переклад
реалії
наближений переклад
прийом генералізації
цільова аудиторія
перевод
реалии
приблизительный перевод
прием генерализации
целевая аудитория
translation
realia
approximate translation
generalization technique
target audience
Issue Date: 2020
Publisher: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Citation: Зосімова О. В. Англійська лексика сфери освіти в українському перекладі американської комедії “Freaky Friday” / О. В. Зосімова // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези ІIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав, 16 берез. 2020 р. / [редкол.: К. І. Мізін (голов. ред.) та ін.] ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав, 2020. – С. 172–174.
Abstract: У статті розглянуто основні способи відтворення англійської лексики сфери освіти в українському перекладі американської комедії “Freaky Friday”. З’ясовано, що здебільшого перекладачі фільму використали наближений переклад та прийом генералізації, аби значення реалій було цілком зрозумілим цільовій аудиторії. В статье рассматриваются основные способы передачи английской лексики сферы образования в украинском переводе американской комедии “Freaky Friday”. Установлено, что преимущественно переводчики фильма использовали приблизительный перевод и прием генерализации, чтобы значение реалий было полностью понятным целевой аудитории. The article deals with ways of conveying the meaning of English vocabulary of the educational sphere in the Ukrainian translation of the American comedy “Freaky Friday.” It has been found that the translators of the film mainly used approximate translation and a generalization technique to make the meaning of the realia entirely comprehensible to the target audience.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3651
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зосімова_Англійська лексика сфери освіти.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.