Симулякр базового державного соціального стандарту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовується, що базовий державний стандарт (прожитковий мінімум) є симулякром у сенсі концепції Ж. Бодріяра. Обосновывается, что базовый государственный стандарт (прожиточный минимум) является симулякром в смысле концепции Ж. Бодрийяра. It is proved that the basic state standard (cost of living) is a simulacrum in the sense of the concept of J. Baudrillard.
Опис
Ключові слова
симулякр, прожитковий мінімум, правовий симулякр, прожиточный минимум, правовой симулякр, simulacrum, living wage, legal simulacrum
Цитування
Лук’янчиков О. М. Симулякр базового державного соціального стандарту / О. М. Лук'янчиков // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 167–170.