Функціонування модальних дієслів на позначення припущення: гендерний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті розглянуто специфіку функціонування модальних дієслів на позначення припущення залежно від статі адресата та адресанта висловлення у сучасному англомовному художньому дискурсі. В статье рассмотрена специфика функционирования модальных глаголов для обозначения предположение зависимости от пола адресата и адресанта высказывания в современном англоязычном художественном дискурсе. The article reveals the peculiarities of the modal verbs denoting possibility functioning in the modern English literary discourse depending upon the sex of the speaker.
Опис
Ключові слова
модальне дієслово, художній дискурс, картина світу, стереотип, модальный глагол, художественный дискурс, картина мира, стереотип, modal verb, literary discourse, picture of the world, stereotype, студентськы роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Гришина Є. А. Функціонування модальних дієслів на позначення припущення : гендерний аспект / Є. А. Гришина // Studia Philologica : зб. студент. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: О. В. Деменчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 2. – С. 97–101.