Фразеологізми на позначення задоволення в англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті уточнено поняття фразеологічної одиниці, розглянуто особливості фразеологічних засобів вербалізації задоволення в англійській мові, здійснено класифікацію досліджуваних фразеологічних одиниць за принципом спільної семантики компонентів. В статье уточнено понятие фразеологические единицы, рассмотрены особенности фразеологических средств вербализации удовольствие в английском языке, осуществлена классификация исследуемых фразеологических единиц по принципу общей семантики компонентов. The article deals with specifying the notion of the phraseological unit, peculiarities of phraseological means denoting pleasure, classification of phraselogical units based on the principle of common semantics of components.
Опис
Ключові слова
фразеологізми, антропоцентризми, лексема, задоволення, соматизм, фразеологизмы, антропоцентризмы, лексема, удовольствие, соматизм, фразеологизмы, антропоцентризмы, лексема, удовольствие, соматизм, phraseologism, anthropocentrism, lexeme, pleasure, somatism, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Панасенко С. В. Фразеологізми на позначення задоволення в англійській мові / С. В. Панасенко // Studia Philologica : зб. студент. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: О. В. Деменчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 2. – С. 48–52.