Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3627
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНовіков, Д. О.-
dc.contributor.authorЗубков, А. С.-
dc.contributor.authorНовиков, Д. А.-
dc.contributor.authorNovikov, D.-
dc.contributor.authorZubkov, A.-
dc.date.accessioned2020-05-28T13:04:45Z-
dc.date.available2020-05-28T13:04:45Z-
dc.date.issued2020-03-27-
dc.identifier.citationНовіков Д. О. Правовий механізм оплати праці в умовах прекарізації трудящих / Д. О. Новіков, А. С. Зубков // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 96–98.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3627-
dc.description.abstractВказується, що суттєвий розрив у диференціації оплати праці у регіональному та глобальному масштабі створює тенденцію посилення «перегонів на дно» та нерівномірного розвитку економіки, що порушує один з головних принципів міжнародного трудового права – рівна оплата за рівну працю – та прекарізує значну частину трудящих. На переконання авторів, правовий механізм оплати праці повинен зменшувати ризики працівників та держави, пов’язані із недоцільним привласненням надлишкового продукту у вигляді доданої вартості, які викликають прекарізований стан трудящих. Указывается, что существенный разрыв в дифференциации оплаты труда в региональном и глобальном масштабе создает тенденцию усиления «гонки на дно» и неравномерного развития экономики, нарушает один из главных принципов международного трудового права - равная оплата за равный труд - и прекаризуе значительную часть трудящихся. По мнению авторов, правовой механизм оплаты труда должен уменьшать риски работников и государства, связанные с нецелесообразным присвоением прибавочного продукта в виде добавленной стоимости, которые вызывают прекаризований состояние трудящихся. It is pointed out that a significant gap in the differentiation of wages on a regional and global scale creates a tendency to strengthen the "race to the bottom" and uneven development of the economy, violates one of the main principles of international labor law - equal pay for equal work - and precarises a significant part of workers. According to the authors, the legal mechanism of remuneration should reduce the risks of workers and the state associated with the inappropriate appropriation of surplus product in the form of added value, which cause workers' conditions to be precarious.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрекаріатuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаробітна платаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрекариатuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаработная платаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectprecariatuk_UA.UTF-8
dc.subjectsalaryuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor lawuk_UA.UTF-8
dc.titleПравовий механізм оплати праці в умовах прекарізації трудящихuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПравовой механизм оплаты труда в условиях прекаризации трудящихсяuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe legal mechanism of remuneration in the conditions of precarization of workersuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.