Особливості інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано поняття «інтеграція» у загальнонауковому і педагогічному аспектах. Досліджено особливості інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклу. Перевагу застосування інтегративного підходу до викладання мистецьких предметів автор бачить в тому , що завдяки сполученню знань та розкриттю художніх образів засобами різних видів мистецтв школярі цілісно сприймають картину світу, втілену в мистецтві. Поряд із цим учні набувають інтегративних знань, у них формується мобільність, тобто здатність швидко переносити знання та вміння з одного предмету в інший. В статье проанализировано понятие «интеграция» в общенаучном и педагогическом аспектах. Исследованы особенности интегрированного обучения школьников предметов художественного цикла. Преимущество применения интегративного подхода к преподаванию художественных предметов автор видит в том, что благодаря сочетанию знаний и раскрытию художественных образов средствами различных видов искусств школьники целостно воспринимают картину мира, воплощенную в искусстве. Наряду с этим учащиеся приобретают интегративные знания, у них формируется мобильность, то есть способность быстро переносить знания и умения по одному предмету в другой. The article analyzes the concepts of "integration" in the general scientific and pedagogical aspects. The features of the integrated training of schoolchildren in the subjects of the art cycle are investigated. The author sees the advantage of applying an integrative approach to the teaching of art objects in that, thanks to a combination of knowledge and the disclosure of artistic images by means of various types of arts, schoolchildren integrally perceive the picture of the world embodied in art. Along with this, students acquire integrative knowledge, they form mobility, that is, the ability to quickly transfer knowledge and skills in one subject to another.
Опис
Ключові слова
інтеграція, інтегроване навчання, учні, мистецтво, интеграция, интегрированное обучение, ученики, искусство, integration, integrated learning, students, art
Цитування
Жуков В. П. Особливості інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклу / В. П. Жуков // Методологія сучасних наукових досліджень : зб наук. пр. за результатами ХV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15–16 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 33–35.