Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3597
Title: Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі
Other Titles: Активные и интерактивные методы обучения в высшей школе
Active and interactive higher school training methods
Authors: Башкір, О. І.
Башкир, О. И.
Bashkir, O.
Keywords: підготовка спеціаліста
заклад вищої освіти
організація навчально-пізнавальної діяльності
подготовка специалиста
учреждение высшего образования
организация учебно-познавательной деятельности
specialist training
institution of higher education
organization of educational activity
Issue Date: 2018
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, ТОВ "ДІСА ПЛЮС"
Citation: Башкір О. І. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі / О. І. Башкір // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. – Вип. 60. – С. 33–44.
Abstract: Упровадження Концепції Нової української школи вимагає аналізу підготовки кадрів усіх сфер вищої освіти, успіх якої визначається упровадженням прогресивного національного та зарубіжного досвіду підготовки компетентних спеціалістів і здатністю гнучкого реагування на зміну оточення. Це спричиняє створення нових підходів в організації пізнавальної діяльності студентів закладів вищої освіти з оновленим методичним наповненням, серед якого активні й інтерактивні методи навчання мають провідне значення. У статті на основі аналізу науково-педагогічної літератури й узагальнення практичного досвіду підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти виокремлено такі активні методи навчання, як проектування, моделювання професійних ситуацій, ігри, проведення «круглих столів»,мозковий штурм, карта ідей, хронологія,структурно-логічні схеми, інтелект-карти, скрайбінг, «Plus – Minus – Interesting», сторітелінг тощо, орієнтованих на особистість студента, на його активну участь у саморозвитку, оволодіння професійними компетенціями. Підкреслено, що організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин. Серед інтерактивних методів навчання студентів вищої школи автором описано ділові ігри («Компетентність»,«НІЛ», «Тендер» тощо), рольові ігри («ПОПС-формула», «шість капелюхів мислення»,«світове кафе» тощо), кейс-метод, які засновані на роботі в малих групах. Доведено, що використання активних й інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх спеціалістів у закладах вищої освіти сприяє активізації пізнавальної діяльності студентства,формуванню в них навичок роботи в команді, ефективному засвоєнню навчального матеріалу,прояву терпимості до будь-якої точки зору, формуванню власної думки, життєвих і професійних навичок, виходу на рівень усвідомленої професійної компетентності. Внедрение Концепции Новой украинской школы требует анализ подготовки кадров всех сфер высшего образования, успех которого определяется внедрением прогрессивного национального и зарубежного опыта подготовки компетентных специалистов и способностью гибко реагировать на изменение обстановки. Это приводит к созданию новых подходов в организации познавательной деятельности студентов высших учебных заведений с обновленным методическим наполнением, среди которого активные и интерактивные методы обучения имеют ведущее значение. В статье на основе анализа научно-педагогической литературы и обобщение практического опыта подготовки специалистов в учреждениях высшего образования выделены следующие активные методы обучения: проектирование, моделирование профессиональных ситуаций, игры, проведение «круглых столов», мозговой штурм, карта идей, хронология, структурно логические схемы, интеллект-карты, скрайбинг, «Plus - Minus - Interesting», сторителинг и т.п., ориентированных на личность студента, на его активное участие в саморазвитии, овладение профессиональными компетенциями. Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, совместное решение проблемы на основе анализа обстоятельств. Среди интерактивных методов обучения студентов высшей школы О. И. Башкир описано деловые игры («Компетентность», «НИЛ», «Тендер» и т.п.), ролевые игры («ПОПС-формула», «шесть шляп мышления», «мировое кафе» и т.п.), кейс- метод, основанные на работе в малых группах. Использование активных и интерактивных методов обучения при подготовке будущих специалистов в учреждениях высшего образования способствует активизации познавательной деятельности студенчества, формированию у них навыков работы в команде, эффективному усвоению учебного материала, проявлению терпимости к любой точки зрения, формированию собственного мнения, жизненных и профессиональных навыков, выходу на уровень осознанной профессиональной компетентности.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3597
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1656-3329-1-SM.pdf515.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.