Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3591
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРибалко, Л. С.-
dc.date.accessioned2020-05-19T12:23:26Z-
dc.date.available2020-05-19T12:23:26Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationРибалко Л. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теорія і методика виховання" для здобувачів освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії" / Л. С. Рибалко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – [2-е оновл. перевид.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 23 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3591-
dc.description.abstractАктуальність і доцільність розроблення зазначених методичних рекомендацій обумовлена потребами в розв’язанні виховних ситуацій і формуванні професійної точки зору здобувачів, які виконують дослідження з теорії і методики виховання. З огляду на сучасні вимоги організації освітнього процесу, семінари мають будуватися на діалогічній основі та співпраці викладача і здобувачів. Однак, для того, щоб сформувати колективну думку про виховні тенденції і перспективи, потрібно здобувачам мати орієнтовні питання для обговорення теми, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури. Саме викладач, котрий має великий досвід наукової і практичної педагогічної роботи, зможе допомогти здобувачам розібратися у сучасних вимогах до процесу виховання молоді і розробити нові методики виховання різного віку учасників освітнього процесу. Актуальность и целесообразность разработки указанных методических рекомендаций обусловлена ​​потребностями в решении воспитательных ситуаций и формировании профессиональной точки зрения соискателей, которые выполняют исследования по теории и методики воспитания. Учитывая современные требования организации образовательного процесса, семинары должны строиться на диалогической основе и сотрудничества преподавателя и соискателей. Однако, для того, чтобы сформировать коллективное мнение о воспитательные тенденции и перспективы, нужно соискателям иметь ориентировочные вопросы для обсуждения темы, вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы. Именно преподаватель, который имеет большой опыт научной и практической педагогической работы, сможет помочь соискателям разобраться в современных требованиях к процессу воспитания молодежи и разработать новые методики воспитания разного возраста участников образовательного процесса. he relevance and feasibility of developing these guidelines is due to the needs in solving educational situations and the formation of the professional point of view of applicants who perform research on the theory and methods of education. Given the current requirements of the organization of the educational process, seminars should be based on the dialogical basis and cooperation of the teacher and applicants. However, in order to form a collective opinion on educational trends and prospects, applicants need to have indicative questions for discussing topics, questions for self-control, and a list of recommended literature. It is a teacher who has extensive experience in scientific and practical pedagogical work who will be able to help applicants understand the modern requirements for the process of educating young people and develop new methods of educating participants of the educational process of different ages.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемінарські заняттяuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганізація позааудиторної самостійної роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідсумкова атестаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачі вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзміст вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодика вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсеминарские занятияuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганизация внеаудиторной самостоятельной работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectитоговая аттестацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоискатели высшего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсодержание воспитанияuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодика воспитанияuk_UA.UTF-8
dc.subjectseminarsuk_UA.UTF-8
dc.subjectorganization of extracurricular independent workuk_UA.UTF-8
dc.subjectfinal certificationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher education applicantsuk_UA.UTF-8
dc.subjectparenting contentuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational methodologyuk_UA.UTF-8
dc.titleТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHEORY AND METHODOLOGY OF EDUCATIONuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рибалко Л. С._Теорія і методика виховання.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.