ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИДАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета навчальної дисципліни «Теоретичні основи дидактичних досліджень» - формування здатності на основі концептуальних методологічних знань в галузі 01 Освіта/Педагогіка здійснювати теоретичний аналіз дидактичних явищ і процесів, розв’язувати комплексні проблеми в дослідній діяльності і професійній практиці. Цель учебной дисциплины «Теоретические основы дидактических исследований» - формирование способности на основе концептуальных методологических знаний в области 01 Образование / Педагогика осуществлять теоретический анализ дидактических явлений и процессов, решать комплексные проблемы в исследовательской деятельности и профессиональной практике. The purpose of the discipline "Theoretical Foundations of Didactic Research" is the formation of the ability on the basis of conceptual methodological knowledge in the field of 01 Education / Pedagogy to carry out a theoretical analysis of didactic phenomena and processes, to solve complex problems in research and professional practice.
Опис
Ключові слова
семінарські заняття, організація позааудиторної самостійної роботи, підсумкова атестація, здобувачі вищої освіти, дидактичні дослідження, семинарские занятия, организация внеаудиторной самостоятельной работы, итоговая аттестация, соискатели высшего образования, дидактические исследования, seminars, organization of extracurricular independent work, final certification, higher education applicants, didactic studies
Цитування
Золотухіна С. Т. Теоретичні основи дидактичних досліджень : метод. рек. до самост. роботи з навч. дисципліни для здобувачів освіт. ступеня «Доктор філософії» / С. Т. Золотухіна, О. М. Кін, Н. О.Ткачова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – 23 с.