Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3585
Title: Інформаційні системи і технології у науково-дослідній роботі
Other Titles: Информационные системы и технологии в научно-исследовательской роботе
Information systems and technologies in research work
Authors: Гризун, Л. Е.
Гризун, Л. Э.
Gryzun, L.
Keywords: семінарські заняття
організація позааудиторної самостійної роботи
підсумкова атестація
здобувачі вищої освіти
семинарские занятия
организация внеаудиторной самостоятельной работы
итоговая аттестация
соискатели высшего образования
seminars
organization of extracurricular independent work
final certification
higher education applicants
Issue Date: 2019
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Гризун Л. Е. Інформаційні системи і технології у науково-дослідній роботі : метод. рек. для здобувачів третього (наук.-освіт.) рівня вищ. освіти спец. 011 Науки про освіту / Л. Е. Гризун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2019. – 24 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології у науководослідній роботі» є дисципліною за вибором для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Науки про освіту. Мета дисципліни: сприяти формуванню здатності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти розв'язувати комплексні проблеми в галузі застосування інформаційних систем і технологій в науково-дослідній та освітній діяльності, що передбачає набуття цілісних знань з ефективного використання сучасних комп‟ютерних засобів для обробки та аналізу наукової інформації, формування практичних умінь і навичок застосування ІКТ для здійснення дослідницької та педагогічної діяльності, набуття загальної інформаційної культури. Учебная дисциплина «Информационные системы и технологии в научно-исследовательской работы» является дисциплиной по выбору для соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования специальности 011 Науки об образовании. Цель дисциплины: способствовать формированию способности соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования решать комплексные проблемы в области применения информационных систем и технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности, предусматривает приобретение целостных знаний по эффективному использованию современных компьютерных средств для обработки и анализа научной информации, формирования практических умений и навыков применения ИКТ для осуществления исследовательской и педагогической деятельности, приобретение общей информационной культуры. The discipline "Information systems and technologies in research work" is the discipline of choice for applicants to the third (educational and scientific) level of higher education, specialty 011 Education Science. The purpose of the discipline: to promote the ability of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education to solve complex problems in the field of application of information systems and technologies in research and educational activities, provides for the acquisition of holistic knowledge on the effective use of modern computer tools for processing and analysis of scientific information , the formation of practical skills and ICT application skills for research and educational activities, the acquisition of a common information culture.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3585
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гризун.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.