Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3548
Title: Стимулювання позитивної мотивації майбутніх вчителів музичного мистецтва до вдосконалення виконавської майстерності
Other Titles: Стимулирование позитивной мотивации будущих учителей музыкального искусства к совершенствованию исполнительского мастерства
Stimulating positive motivation for future music teachers to improve performing skills
Authors: Устименко, В. С.
Устименко, Н. С.
Беземчук, Л. В.
Keywords: виконавська майстерність
вчитель музичного мистецтва
позитивна мотивація
студентські роботи
исполнительское мастерство
учитель музыкального искусства
положительная мотивация
студенческие работы
рerforming skills
music teacher
positive motivation
student work
Issue Date: 23-Dec-2019
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Устименко В. С. Стимулювання позитивної мотивації майбутніх вчителів музичного мистецтва до вдосконалення виконавської майстерності / В. С. Устименко, Н. С. Устименко, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 162–166.
Abstract: Істотною характеристикою будь-якої діяльності, зокрема музичновиконавської, є її вмотивованість. Формування позитивної мотивації відбувається завдяки організації педагогічних впливів на майбутнього вчителя музичного мистецтва, використанню методів педагогічного стимулювання. Тож, ефективному формуванню виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва сприяє стимулювання позитивної мотивації до вдосконалення виконавської майстерності, що є першою педагогічною умовою. Существенной характиристикой какой-либо деятельности, в том числе музкально-исполнительской, есть ее мотивированность. Формирование позитивной мотивации осуществляется благодаря организации педагогических влияний на будущего учителя музыкального искусства, использованию методов педагогического стимулирования. Поэтому, эффективному формированию исполнительского мастерства будущего учителя музыкального искусства способствует стимулирование позитивной мотивации к усовершенствованию исполнительского мастерства, что и есть первым педагогическим условием. Anessential characteristic of the any activity, including music-performance, is its motivation. The formation of the positive motivation is dueto the organization of pedagogical influences on the future teacher of music art, the use of methods of pedagogical stimulation. Therefore, the effective formation of the performing skills of the future music teacher is facilitated by the stimulation of positive motivation to improve the performing skills, which is the first pedagogical condition.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3548
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.