Стимулювання позитивної мотивації майбутніх вчителів музичного мистецтва до вдосконалення виконавської майстерності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Істотною характеристикою будь-якої діяльності, зокрема музичновиконавської, є її вмотивованість. Формування позитивної мотивації відбувається завдяки організації педагогічних впливів на майбутнього вчителя музичного мистецтва, використанню методів педагогічного стимулювання. Тож, ефективному формуванню виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва сприяє стимулювання позитивної мотивації до вдосконалення виконавської майстерності, що є першою педагогічною умовою. Существенной характиристикой какой-либо деятельности, в том числе музкально-исполнительской, есть ее мотивированность. Формирование позитивной мотивации осуществляется благодаря организации педагогических влияний на будущего учителя музыкального искусства, использованию методов педагогического стимулирования. Поэтому, эффективному формированию исполнительского мастерства будущего учителя музыкального искусства способствует стимулирование позитивной мотивации к усовершенствованию исполнительского мастерства, что и есть первым педагогическим условием. Anessential characteristic of the any activity, including music-performance, is its motivation. The formation of the positive motivation is dueto the organization of pedagogical influences on the future teacher of music art, the use of methods of pedagogical stimulation. Therefore, the effective formation of the performing skills of the future music teacher is facilitated by the stimulation of positive motivation to improve the performing skills, which is the first pedagogical condition.
Опис
Ключові слова
виконавська майстерність, вчитель музичного мистецтва, позитивна мотивація, студентські роботи, исполнительское мастерство, учитель музыкального искусства, положительная мотивация, студенческие работы, рerforming skills, music teacher, positive motivation, student work
Цитування
Устименко В. С. Стимулювання позитивної мотивації майбутніх вчителів музичного мистецтва до вдосконалення виконавської майстерності / В. С. Устименко, Н. С. Устименко, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 162–166.