Порівняльний аналіз педагогічних поглядів Г. Сковороди та Р. Штайнера

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено порівняльному аналізу педагогічних ідей Г. Сковороди та Р. Штайнера. Виявлено духовну спорідненість і співзвучність поглядів мислителів і педагогів у таких основних аспектах: синтез загальнолюдських цінностей істини, добра, краси як фундамент освіти людини; ідеал антропологічного універсалізму. Останній формує образ людини як мікрокосму, який відображає в собі макрокосм; розглядає людську індивідуальність як єдність її духовного, душевного й тілесного буття; передбачає усвідомлення освіти як процесу виявлення істинного покликання («природної сродності») кожної людини до певного роду діяльності; вимагає цілісного розвитку дитини, її «голови, серця і рук». Зроблено висновок про те, що Штайнер-педагогіка органічно вписується в контекст вітчизняної культурної традиції. Статья посвящена сравнительному анализу педагогических идей Г. Сковороди и Р. Штайнера. Выявлено духовное сродство и созвучие взглядов мыслителей и педагогов в таких основных аспектах: синтез общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты как фундамент образования человека; идеал антропологического универсализма. Последний формирует образ человека как микрокосма, который отображает в себе макрокосм; рассматривает человеческую индивидуальность как единство ее духовного, душевного и телесного бытия; предусматривает осознание образования как процесса выявления истинного призвания («природной сродности») каждого человека к определенному роду деятельности; требует целостного развития ребенка, его «головы, сердца и рук». Сделан вывод о том, что Штайнер-педагогика органично вписывается в контекст отечественной культурной традиции. The article presents the comparative analysis of pedagogical views of H. Skovoroda and R. Steiner. The author reveals the spiritual affinity and consonance of views of these thinkers and educators in such main aspects: synthesis of human values of truth, goodness and beauty as a foundation of human education; ideal of anthropological universalism. The latter forms the image of a man as the microcosm which reflects the macrocosm, considers human individuality to be the unity of the spiritual, mental and physical being, provides understanding of education as a process of revealing each person’s true vocation ("natural affinity") to certain kind of activity and requires the holistic development of a child, his "head, heart and hands". The author makes the conclusion that Steiner-pedagogy fits well into context of Ukrainian cultural tradition.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г., Штайнер Р., педагогічні погляди, істина, добро і краса, антропологічний універсалізм, "педагогіка голови, серця і рук", Сковорода Г., Штайнер Р., педагогические взгляды, истина, добро и красота, антропологический универсализм, "педагогика головы, сердца и рук", Skovoroda H., Steiner R., pedagogical views, truth, goodness and beauty, anthropological universalism, "pedagogy of head, heart and hands"
Цитування
Іонова О. М. Порівняльний аналіз педагогічних поглядів Г. Сковороди та Р. Штайнера / О. М. Іонова // Новий колегіум. – 2019. – № 4. – С. 43–47.