Тип героя-воїна в поетичній спадщині Ігоря Муратова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Тип героя-воїна в поетичній спадщині І. Муратова відповідає канонам формування «людини нового типу» соціалістичного суспільства, для якого характерними були такі риси, як самовідданість, самопожертва, відвага, колективний героїзм, смерть героя (таким чином відбувалося уславлення узагальненого колективного образу героя-воїна, найвідомішими зразками якого є увіковічнення у формі гранітних пам’ятників воїнам-визволителям, невідомому солдату, Героя Радянського Союзу, Скорбної матері, в образі вічного вогню тощо), що забезпечували вічне життя героя-воїна в пам’яті народу. Варто наголосити, що поезіям І. Муратова властива певна деперсоналізація героя. Тип героя-воина в поэтическом наследии И. Муратова соответствует канонам формирования «человека нового типа» социалистического общества, для которого характерны были такие черты, как самоотверженность, самопожертвование, отвага, коллективный героизм, смерть героя (таким образом происходило прославление обобщенного коллективного образа героя- воина, самыми известными образцами которого является увековечивание в форме гранитных памятников воинам-освободителям, неизвестному солдату, Героя Советского Союза, Скорбящей матери, в образе вечного огня и т.п.), которые обеспечивали вечную жизнь героя-воина в памяти народа. Стоит отметить, что стихам И. Муратова свойственна определенная деперсонализация героя. The type of hero-warrior in I. Muratov's poetic heritage corresponds to the canons of forming a "new type of person" of a socialist society, characterized by such features as dedication, self-sacrifice, courage, collective heroism, the death of the hero (thus glorifying the generalized collective image of the hero - a warrior whose most famous examples are immortalization in the form of granite monuments to warrior-liberators, an unknown soldier, the Hero of the Soviet Union, the Sorrowful Mother, in the form of eternal fire, etc.), which provided eternal same ttya warrior hero in people's memory. It should be emphasized that poetry I. Muratov is characterized by a certain depersonalization of the hero.
Опис
Ключові слова
герой-воїн, поетична спадщина, Муратов І., радянська література, герой-воин, поэтическое наследие, Муратов И, советская литература, герои, hero-warrior, poetic heritage, Muratov I., soviet literature
Цитування
Веретюк Т. В. Тип героя-воїна в поетичній спадщині Ігоря Муратова / Т. В.Веретюк // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. 100-річчю Дніпр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара, Дніпро, 26–27 жовт. 2018 р. / Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.] ; [наук. ред. О. Ю. Висоцький]. – Дніпро : ДНУ, 2018. – Ч. 2. – С. 163–167.