Особливості відбиття етнокультурних уявлень в оповіданні Григорія Квітки-Основ’яненка «Мертвецький великдень»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Стаття присвячена дослідженню механізмів реалізації етнокодів: повір’я, міфологічного, етіологічного та  демонологічно-антропоморфного в  мові персонажів оповідання Г. Квітки-Основ’яненка «Мертвецький великдень» на прикладі фразеологічних одиниць і виявлення етнокультурних особливостей їхнього творення. Статья посвящена исследованию механизмов реализации етнокодив: поверья, мифологического, этиологического и демонологически-антропоморфного в речи персонажей рассказа Г. Квитки-Основьяненко «Мертвецкая пасха» на примере фразеологических единиц и выявления этнокультурных особенностей их создания. The article is devoted to the study of mechanisms for the implementation of ethnocods: false beliefs, mythological, etiological, demonological and anthropomorphic characters in the narrative of H. Kvitka-Osnovyanenko’s «Mertvetskyi  velykden» on the example of phraseological units and the identification of ethnocultural features of their creation.
Опис
Ключові слова
фразеологічні одиниці, етнокод, етнокод повір’я, міфологічний етнокод, етіологічний етнокод, демонологічно-антропоморфний етнокод, Квітка-Основ’яненко Г. Ф., фразеологические единицы, этнокод, этнокод поверья, мифологический этнокод, этиологический этнокод, демонологически-антропоморфный этнокод, Квитка-Основьяненко Г. Ф., phraseological units, ethnocods, ethnocodus of beliefs, mythological ethnocods, etiologic ethnocods, demonological-anthropomorphic ethnocods, Kvitka-Osnovyanenko H.
Цитування
Нестеренко Н. П. Особливості відбиття етнокультурних уявлень в оповіданні Григорія Квітки-Основ’яненка «Мертвецький великдень» / Н. П. Нестеренко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2018. – Вип. 5. – С. 30–37.