Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3497
Title: Управлінський аспект здоров'язбереження особистості у Вальдорфській школі
Other Titles: Управленческий аспект здоровьесбережения личности в Вальдорфской школе
The managerial aspect of personal health at the Waldorf School
Authors: Іонова, О. М.
Ионова, Е. Н.
Ionova, O.
Keywords: здоров'язбереження
Вальдорфська школа
управління
самоврядування
педагогічна колегія
здоровьесбережение
Вальдорфская школа
управления
самоуправление
педагогическая коллегия
health saving
Waldorf school
management
self-government
pedagogical college
Issue Date: 10-Apr-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Іонова О. М. Управлінський аспект здоров'язбереження особистості у Вальдорфській школі / О. М. Іонова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матер. IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 90–93.
Abstract: Висвітлено питання управління Вальдорфською школою в контексті здоров'я збереження особистості. Розкрито коло провідних завдань, що пов'язані зі здоров'язбереженням учнів та знаходяться у сфері діяльності педагогічної колегії (об'єднання задіяних у школі педагогів), а саме : координація зусиль усіх учителів, які працюють із класом ; обговорення питань здорового розвитку окремого учня та всього класу ; підвищення професіоналізму вчителів ; підтримка та збагачення фізичних і душевно-духовних сил педагога. Общественное питание управляется вальдорфской школой в контексте здорового образа жизни. Освещены вопросы управления вальдорфской школой в контексте здоровья сохранения личности. Раскрыто круг ведущих задач, связанных с здоровье ссохранение учащихся и находятся в сфере деятельности педагогической коллегии (объединения задействованных в школе педагогов), а именно: координация усилий всех учителей, работающих с классом ; обсуждение вопросов здорового развития отдельного ученика и всего класса ; повышение профессионализма учителей; поддержка и обогащения физических и душевно-духовных сил педагога. The nutrition is governed by the Waldorf School in the context of healthy and healthy life. There are a large number of educational institutions that need to be healthy and well-educated, to be found in the field of teacher education (to learn more from the teacher), and to: coordinate the best practice; negotiating the nutrition of healthy development of the okremoy school and all class; professional education to readers; teacher and teacher’s spiritual and spiritual strengths.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3497
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О .pdf401.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.