Управлінський аспект здоров'язбереження особистості у Вальдорфській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Висвітлено питання управління Вальдорфською школою в контексті здоров'я збереження особистості. Розкрито коло провідних завдань, що пов'язані зі здоров'язбереженням учнів та знаходяться у сфері діяльності педагогічної колегії (об'єднання задіяних у школі педагогів), а саме : координація зусиль усіх учителів, які працюють із класом ; обговорення питань здорового розвитку окремого учня та всього класу ; підвищення професіоналізму вчителів ; підтримка та збагачення фізичних і душевно-духовних сил педагога. Общественное питание управляется вальдорфской школой в контексте здорового образа жизни. Освещены вопросы управления вальдорфской школой в контексте здоровья сохранения личности. Раскрыто круг ведущих задач, связанных с здоровье ссохранение учащихся и находятся в сфере деятельности педагогической коллегии (объединения задействованных в школе педагогов), а именно: координация усилий всех учителей, работающих с классом ; обсуждение вопросов здорового развития отдельного ученика и всего класса ; повышение профессионализма учителей; поддержка и обогащения физических и душевно-духовных сил педагога. The nutrition is governed by the Waldorf School in the context of healthy and healthy life. There are a large number of educational institutions that need to be healthy and well-educated, to be found in the field of teacher education (to learn more from the teacher), and to: coordinate the best practice; negotiating the nutrition of healthy development of the okremoy school and all class; professional education to readers; teacher and teacher’s spiritual and spiritual strengths.
Опис
Ключові слова
здоров'язбереження, Вальдорфська школа, управління, самоврядування, педагогічна колегія, здоровьесбережение, Вальдорфская школа, управления, самоуправление, педагогическая коллегия, health saving, Waldorf school, management, self-government, pedagogical college
Цитування
Іонова О. М. Управлінський аспект здоров'язбереження особистості у Вальдорфській школі / О. М. Іонова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матер. IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 90–93.