Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3461
Title: The substantiation оf technological phenomenon in the context оf future teacher’s scientific аnd research culture
Other Titles: Обґрунтування технологічного явища в контексті наукової діяльності майбутнього викладача та дослідницька культура
Обоснование технологического феномена в контексте научной работы будущего учителя и исследовательская культура
Authors: Tusheva, V.
Keywords: technology
activity concept
future teachers
scientific culture
research culture
activity organization
pedagogical research
research phases
технологія
концепція діяльності
майбутні викладачі
наукова культура
культура дослідження
організація діяльності
педагогічне дослідження
етапи дослідження
технология
концепция деятельности
будущие преподаватели
научная культура
исследовательская культура
педагогические исследования
этапы исследования:
Issue Date: Dec-2018
Publisher: American Educational Research Association
Citation: Tusheva V. The substantiation оf technological phenomenon in the context оf future teacher’s scientific аnd research culture / V. Tusheva // Educational Researche. – 2018. – Is. 9 (2) (December), vol. 47. – P. 1106–1115.
Abstract: Abstract: The article substantiates the topicality of the problem of formation of future teachers’ scientific-research culture in the process of professional training, the necessity for creating an appropriate pedagogical strategy under the conditions of higher education fundamentalization and universalization. The aim is to reveal and substantiate the conceptual, content and technological aspects of the model being developed. Taking into account the modern tendencies of higher pedagogical school (globalization, humanization, continuity, intensification, integration, coherence, cognitive polymodality), a model of a pedagogical system is developed. The model is based on the polyparadigmal approach, includes invariant and variant educational strategies. Cultural, scientific and educational environment is built within the model as an integrated unity.The content of professional training, the originality of which is the synergetic unity of fundamental, culturological, general scientific, methodological and ideological directions that will ensure the harmonious formation of a teacherresearcher’s individual and personal potential is determined. У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування науково-дослідної культури майбутніх викладачів у процесі професійної підготовки, необхідність створення відповідної педагогічної стратегії в умовах фундаменталізації та універсалізації вищої освіти. Мета - розкрити та обґрунтувати концептуальні, змістові та технологічні аспекти модельного буття наукової діяльності майбутніх учителів. Враховуючи сучасні тенденції вищої педагогічної школи (глобалізація, гуманізація, наступність, інтенсифікація, інтеграція, узгодженість, когнітивна полімодальність) розробляється модель педагогічної системи. Модель засновано на поліпарадигмальному підході, включає інваріантні та варіантні навчальні стратегії. Культурне, наукове та освітнє середовище будується в рамках моделі як інтегрована єдність. Зміст професійного навчання, єдність фундаментальних, культурологічних, загальнонаукових, методологічних та ідеологічні напрямки мають забезпечити гармонійне формування вчителів-дослідників. В статье обосновывается актуальность проблемы формирования научно-исследовательской культуры будущих учителей в процессе профессиональной подготовки, необходимость создания соответствующей педагогической стратегии в условиях фундаментализации и универсализации высшего образования. Цель исследования – выявить и обосновать концептуальные, содержательные и технологические аспекты модели формирования научной и исследовательской культуры будущих учителей. С учетом современных тенденций высшей педагогической школы (глобализация, гуманизация, преемственность, интенсификация, интеграция, согласованность, когнитивная полимодальность), разработана модель педагогической системы. Модель основана на полипарадигмальном подходе, включает инвариантные и вариантные образовательные стратегии. Культурная, научная и образовательная среда строится в рамках модели как целостное единство. Содержание профессиональной подготовки, оригинальность которой составляет синергетическое единство фундаментального, культурологического, общенаучного, методологического и идеологические направлений, которые обеспечат гармоничное формирование индивидуального личностного потенциала учителя-исследователя.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3461
ISSN: 1935-102X
Appears in Collections:Кафедра музичного мистецтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tusheva V. V. The substantiation оf technological phenomenon.pdf595.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.