До вивчення методологічних підходів у процесі викладання вибіркових хореографічних дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена визначенню методологічних основ викладання вибіркових дисциплін. Розкрито особливості викладання вибіркових дисциплін спеціальності «Хореографія»: «Практикум з виконавської майстерності хореографа», «Практикум з хореографічного ансамблю», «Підготовка концертних номерів», «ТМВ українського народного танцю», «Методологія та методи наукових досліджень у галузі хореографії», «Теоретико-методологічні основи хорології», «Практикум створення концертних та конкурсних програм», «Практикум з ансамблю за кваліфікацією». Розглядаються етапи оволодіння додатковими фаховими компетенціями. Підкреслено, що вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість більш повного забезпечення кваліфікаційних вимог на ринку праці, здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, сприяють академічній мобільності студента та реалізації його освітніх інтересів. Статья посвящена определению методологических основ преподавания выборочных дисциплин. Раскрыты особенности преподавания выборочных дисциплин специальности «Хореография»: «Практикум по исполнительскому мастерству хореографа», «Практикум по хореографическому ансамблю», «Подготовка концертных номеров», «ТМВ украинского народного танца», «Методология и методы научных исследований в области хореографии», «Теоретико-методологические основы хорологии»,«Практикум создания концертных и конкурсных программ»,«Практикум по ансамблю по квалификации». Рассматриваются этапы овладения дополнительными профессиональными компетенциями. Подчеркнуто, что выборочные дисциплины профессиональной и практической подготовки предоставляют возможность более полного обеспечения квалификационных требований на рынке труда, осуществления углубленной подготовки по специальностям, способствуют академической мобильности студентов и реализации его образовательных интересов. The article is devoted to determining the methodological bases of teaching selective disciplines. The peculiarities of teaching the elective disciplines of the specialty "Choreography" are revealed: "Workshop on performing mastery of choreographer", "Workshop on choreographic ensemble", "Preparation of concert numbers", "Theory and methodology of teaching Ukrainian folk dance", "Methodology and methods of scientific research»,«Theoretical and methodological foundations of horology»,«Practicum of creating concert and competition programs»,«Workshop on qualification ensemble». The stages of mastering additional professional competences are considered. It is emphasized that selective disciplines of vocational and practical training provide the opportunity to more fully meet the qualification requirements in the labor market, provide in-depth training in specialties, promote the academic mobility of the student and the realization of his educational interests.
Опис
Ключові слова
вибіркові дисципліни, професійна підготовка, хореографічна освіта, методологія, выборочные дисциплины, профессиональная подготовка, хореографическая образование, методология, selective subjects, vocational training, choreographic education, methodology
Цитування
Ліманська О. В. До вивчення методологічних підходів у процесі викладання вибіркових хореографічних дисциплін / О. В. Ліманська, О. В. Барабаш // Методологія сучасних наукових досліджень : зб наук. пр. за результатами ХV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15–16 лист. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 76–79.