Антропоніми арабського походження в перській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Таким чином, слід зазначити, що в антропоніміконі перської мови значну кількість складають імена, що утворені за допомогою арабських словотворчих моделей. В результаті ісламізації іранського суспільства, перська мова поповнилася арабськими запозиченнями. Але в ході історії арабська мова не змогла повністю замінити, витіснити фарсі, проте мала величезний вплив на систему та структуру перської мови, її лексичний склад. Цей факт знайшов відображення в антропоніміконі перської мови, в якому власні імена арабського походження формують численну групу і мають широке розповсюдження на території Ірану. Таким образом, следует отметить, что в антропонимиконе персидского языка значительное количество составляют имена, образованные с помощью арабских словообразовательных моделей. В результате исламизации иранского общества, персидский язык пополнился арабскими заимствованиями. Но в ходе истории арабский язык не смог полностью заменить, вытеснить фарси, однако имел огромное влияние на систему и структуру персидского языка, его лексический состав. Этот факт нашел отражение в антропонимиконе персидского языка, в котором имена арабского происхождения формируют многочисленную группу и имеют широкое распространение на территории Ирана. Thus, it should be noted that in the anthroponymic of the Persian language a significant number are names formed using Arabic word-formation models. As a result of the Islamization of Iranian society, the Persian language has replenished with Arabic borrowings. But in the course of history, the Arabic language could not completely replace, displace Farsi, but had a huge impact on the system and structure of the Persian language, its lexical composition. This fact is reflected in the anthroponymic of the Persian language, in which names of Arab origin form a large group and are widespread in Iran.
Опис
Ключові слова
східні мови, перська мова, іслам, антропоніми, восточные языки, персидский язык, ислам, антропонимы, eastern languages, persian language, islam, anthroponyms
Цитування
Завгородня О. С. Антропоніми арабського походження в перській мові / О. С. Завгородня // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 53–56.