З історії виникнення деяких міських топонімів: Харків очима Миколи Костомарова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті представлено історію виникнення й характеристику деяких назв об’єктів топоніміки, які складали основу міського простору Харкова в 30–40‑і роки ХІХ століття — у «харківський період» діяльності М. Костомарова.В статье представлена история возникновения и характеристика некоторых названий объектов топонимики, которые составляли основу городского пространства Харькова в 30–40‑е годы XIX века — в «харьковский период» деятельности Н. Костомарова. The origin and peculiar features of the names of certain toponymicobjects which formed the basis of Kharkiv urban space in 1830–40s, during N. Kostomarov’s “Kharkiv period”, have been described in the article.
Опис
Ключові слова
Костомаров М. І., Харків, топоніми, урбаноніми, міський простір, аспірантські роботи, Костомаров Н. И., Харьков, топонимы, урбанонимы, аспирантские работы, Kostomarov М. І., Kharkov, toponyms, urbanonyms, urban space, graduate work
Цитування
Гріччіна А. В. З історії виникнення деяких міських топонімів: Харків очима Миколи Костомарова / А. В. Гріччіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2017. – Вип. 4. – С. 73–80.