У вільному тексті (за авторською програмою Cелестена Френе)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Статтю присвячено аналізу філософсько-освітніх поглядів французького педагога Селестена Френе в сучасному контексті крізь призму оновлення школи. Накреслено перспективи досліджень у сув’язі з вітчизняними альтернативними розбудовчими проектами. Статья посвящена анализу философско-образовательных взглядов французского педагога Селестена Френе в современном контексте сквозь призму обновления школы. Намечены перспективы исследований в связке с отечественными альтернативными проектами. The article offers an analysis of the philosophical and educational views of the French educator Celestіn Freinet in the modern context, through the prism of the renewal of the school. Prospects for research in conjunction with Ukrainian alternative projects are outlined.
Опис
Ключові слова
оновлення школи, справедлива взаємодія, вільні тексти, альтернативні проекти, французькие педагоги, Селестен Френе, обновление школы, справедливое взаимодействие, свободные тексты, альтернативные проекты, французские педагоги, Селестен Френе, school renewal, fair interaction, free texts, alternative projects, french educators, Celestіn Freinet
Цитування
Варич Н. І. У вільному тексті (за авторською програмою Cелестена Френе) / Н. І. Варич // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2017. – Вип. 4. – С. 120–124.