Розвиток національного мовознавчого дискурсу І пол. ХХ ст.: ретроспективний погляд.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті представлено ретроспективний погляд на становлення й розвиток української мовознавчої думки у І пол. ХХ століття: акцентовано увагу на напрямах досліджень, що перебували в центрі науково‑дискурсивної мовознавчої практики, представлено корпус імен, які стали прецедентними в сучасному національному мовознавстві, прокоментовано значущість і суголосність часові лінгвістичних ідей окресленого періоду. В статье представлен ретроспективный взгляд на становление и развитие украинской лингвистической мысли в І пол. ХХ века: уделено внимание направлениям исследований, пребывающих в центре научно-дискурсивной языковедческой практики, представлен корпус имён, которые стали прецедентными в современном национальном языкознании, прокомментировно значение и созвучность времени лингвистеческих идей означенного периода. The article presents a retrospective view on the formation and development of Ukrainian linguistic ideas in the first half of the XX century: attention is paid to the areas of research of scientific-discursive linguistic practice; the corpus of names which became precedent in modern national linguistics is presented; the topicality of linguistic ideas of the period under study is commented on. practice.
Опис
Ключові слова
українська мова, українське мовознавство, мовознавчий дискурс, мовознавча практика, Булаховський Л. А., Огієнко І. І., Кримський А. Ю, Шевельов Ю. В., украинский язык, украинское языкознание, языковедческий дискурс, лингвистическая практика, Булаховский Л. А., Огиенко И. И., Крымский А. Е., Шевелев Ю. В., ukrainian language, ukrainian linguistics, linguistic discourse, linguistic practice, Bulakhovsky L. A ., Ogienkо I. I., Krymsky A.Yu., Shevelov Yu. V.
Цитування
Борисов В. А. Розвиток національного мовознавчого дискурсу І пол. ХХ ст.: ретроспективний погляд / В. А. Борисов // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2017. – Вип. 4. – С. 93–97.