Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва оволодінню інтерактивними методами на заняттях з диригентсько-хорових дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті розглянуто особливості диpигeнтcькo-хopoвoї пiдгoтoвки майбутніх викладачів музики. Визначено особливості оволодіння інтерактивними методами на заняттях з диpигeнтcькo-хopoвoї пiдгoтoвки. Розглянуті питання оптимізації навчально-виховного процесу під час роботи на заняттях з диригентсько-хорових дисциплін. В данной статье рассмотрены особенности диpижерско-хopoвoй подгoтoвки будущих преподавателей музыки. Определены особенности овладения интерактивными методами на занятиях по диpижерско-хopoвoй подгoтoвке. Рассмотрены вопросы оптимизации учебно-воспитательного процесса во время работы на занятиях по диpижерско-хopoвым дисциплинам. This article examines the features of a student's conductor-choral training for future music teachers. The peculiarities of the mastering interactive methods in the classes of the conductor-choral training training were determined. The issues of the optimization of the educational process during work on classes in conducting and choral disciplines are considered.
Опис
Ключові слова
диригентсько-хорова підготовка, майбутні вчителі музики, мистецтво, інтерактивні методи, студентські роботи, дирижерско-хоровая подготовка, будущие учителя музыки, искусство, интерактивные методы, студенческие работы, conductor-choral training, future music teacher, art, interactive methods, student work
Цитування
Артюх І. О. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва оволодінню інтерактивними методами на заняттях з диригентсько-хорових дисциплін / І. О. Артюх, І. І. Мартиненко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 138–144.