Висловлення бажальної модальності як засіб ввічливого непрямого спонукання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Статтю присвячено аналізу бажальних (оптативних) висловлень з точки зору прояву стратегій ввічливості в українській комунікативній культурі. Виявлено здатність оптативних висловлень слугувати засобом непрямого спонукання з метою пом’якшення комунікативного впливу на співрозмовника. Статья посвящена анализу желательных (оптативных) высказываний с точки зрения проявления стратегий вежливости в украинской коммуникативной культуре. Обнаружена способность оптативных высказываний служить средством косвенного побуждения к действию с целью смягчения коммуникативного воздействия на собеседника. The article is devoted to analysis of the desirable (optative) statements from the point of politeness strategies view in the Ukrainian communicative culture. The article elaborates the optatives ability to serve as a mean of indirect call to mitigate the communicative impact on the interlocutor.
Опис
Ключові слова
комунікативна культура, модально орієнтовані висловлення, спонукальні висловлення, оптативні висловлення, коммуникативная культура, модально ориентированные высказывания, побудительные высказывания, оптативные высказывания, communicative culture, modal oriented statements, imperative statements, optative statements
Цитування
Умрихіна.Л. В. Висловлення бажальної модальності як засіб ввічливого непрямого спонукання / Л. В. Умрихіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.] – Харків : ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С. 76–82.