Орнаментальна невербаліка в поетичному дискурсі С. Руданського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті розглянуто естетичний феномен художнього тексту, що ґрунтується на орнаментальності як специфічному аспекті лінгвопоетичного аналізу. Невербальні параметри, омовлені в поетичному дискурсі С. Руданського, демонструють енергетику вдачі автора, характерні комунікативні риси української нації загалом, здатності українців чуттєво й емоційно сприймати світ, споглядати й вербалізувати його. В статье рассматривается эстетический феномен художественного текста, который основывается на орнаментальности как на специфическом аспекте лингвопоэтического анализа. Невербальные параметры, вербализованные в поэтическом дискурсе С. Руданского, демонстрируют энергетику характера автора, характерные коммуникативные черты украинского народа, способности украинцев чувственно и эмоционально воспринимать мир, наблюдать за ним и вербализовать его. The article deals with the aesthetic phenomenon of a belles-lettres text which is based on ornamentation as a specifi c aspect of linguistic and poetic analysis. Non-verbal options that are verbalized in S. Rudankyi’s poetic discourse represent energy of author’s character, characteristic communicative features of Ukrainian people, Ukrainians’ ability to perceive the world sensuously and emotionally, observing and verbalizing it.
Опис
Ключові слова
естетичний феномен, орнаментальність, художній текст, лінгвопоетичний аналіз, невербальна комунікація, невербальні параметри, поетичний дискурс, вербалізація, Руданський С. В, етноментальність, українці, эстетический феномен, орнаментальность, лингвопоэтический анализ, невербальная комуникация, невербальные параметры, поэтический дискурс, вербализация., Руданский С. В, этноментальность, украинцы, aesthetic phenomenon, ornamentation, linguistic analysis, poetic analysis, non-verbal communication, non-verbal options, poetic discourse, verbalization, Rudanskiy S. V., еthnicity, ukrainians
Цитування
Осіпова Т. Ф. Орнаментальна невербаліка в поетичному дискурсі С. Руданського / Т. Ф. Осіпова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С. 117–122.