Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3372
Назва: Способы привлечения и удержания внимания слушателей во время проведения вебинаров по иностранным языкам (на материале турецкого языка)
Інші назви: Способи залучення і утримання уваги слухачів під час проведення вебінарів з іноземних мов (на матеріалі турецької мови)
Ways of attracting and retaining the attention of listeners during webinars on foreign languages (based on Turkish material)
Автори: Логвиненко, И. А.
Логвиненко, І. А.
Logvynenko, I.
Ключові слова: вебинар
турецкий язык
удержание внимания
слушатель
вебінар
турецька мова
утримання уваги
слухач
webinar
Turkish language
attention retention
listener
Дата публікації: 2016
Видавництво: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Логвиненко И. А. Способы привлечения и удержания внимания слушателей во время проведения вебинаров по иностранным языкам (на материале турецкого языка) // Сучасні тенденції сходознавства : зб. наук. пр. за матеріалами ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. О. І. Артюх, І. А. Бикової, Л. М. Ямпольської. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 33–40.
Короткий огляд (реферат): Таким образом, можно сказать, что быстрое техническое и культурное развитие общества, в котором все более актуален становится принцип «long-life learning» («обучение на протяжении всей жизни»), требует новых форм обучения. Ведущие системы образования в мире все больше внимания уделяют разработке форм дистанционного обучения, которое давало бы возможность получения быстрого и качественного образования. Такая форма как вебинар становится все более популярной для проведения бизнес треннингов, онлайн конференций, мастер-классов и учебных занятий. Это обусловлено тем, что вебинар, являясь интерактивной формой обучения, наиболее приближен к живому общению между преподавателем и слушателями. Помимо этого, он имеет ряд преимуществ перед «реальными» занятиями. При проведении вебинаров не важно физическое расположение участников в пространстве и времени, не тратится время на дорогу, вебинар имеет минимальную себестоимость и может охватывать неограниченное количество участников со всех уголков земного шара. При этом студенты имеют постоянный доступ к записи вебинара и могут составить для себя индивидуальный план работы. Помимо этого, использование аудиовизуальных средств (цвет, шрифт, иллюстрации, аудио- и видеозаписи) в вебинаре способствует более эффективному усвоению материала слушателями. Безусловно, подготовка качественного вебинара требует хорошей технической и профессиональной подготовки преподавателя, но, с другой стороны, дает ему возможность для професионального роста в области дистанционного обучения. Таким чином, можна сказати, що швидкий технічний і культурний розвиток суспільства, в якому все більш актуальним стає принцип «long-life learning» ( «навчання протягом усього життя»), вимагає нових форм навчання. Провідні системи освіти в світі все більше уваги приділяють розробці форм дистанційного навчання, яке давало б можливість отримання швидкого і якісного освіти. Така форма як вебінар стає все більш популярною для проведення бізнес тренінгів, онлайн конференцій, майстер-класів та навчальних занять. Це обумовлено тим, що вебінар, будучи інтерактивною формою навчання, найбільш наближений до живого спілкування між викладачем і слухачами. Крім цього, він має ряд переваг перед «реальними» заняттями. При проведенні вебінарів байдуже фізичне розташування учасників в просторі і часі, не витрачається час на дорогу, вебінар має мінімальну собівартість і може охоплювати необмежену кількість учасників з усіх куточків земної кулі. При цьому студенти мають постійний доступ до запису вебінару і можуть скласти для себе індивідуальний план роботи. Крім цього, використання аудіовізуальних засобів (колір, шрифт, ілюстрації, аудіо- та відеозаписи) у вебінарі сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу слухачами. Безумовно, підготовка якісного вебінару вимагає хорошої технічної та професійної підготовки викладача, але, з іншого боку, дає йому можливість для професійного росту в галузі дистанційного навчання. Thus, we can say that the rapid technical and cultural development of society, in which the principle of “long-life learning” (“lifelong learning”) is becoming increasingly relevant, requires new forms of learning. Leading educational systems in the world are paying more and more attention to the development of forms of distance learning, which would make it possible to obtain fast and high-quality education. Such a form as a webinar is becoming increasingly popular for conducting business trainings, online conferences, master classes and training sessions. This is due to the fact that the webinar, being an interactive form of learning, is closest to live communication between the teacher and the students. In addition, it has several advantages over “real” classes. When conducting webinars, the physical location of the participants in space and time is not important, time is not wasted on the road, the webinar has a minimum cost and can cover an unlimited number of participants from all over the globe. At the same time, students have constant access to the webinar recordings and can draw up an individual work plan for themselves. In addition, the use of audiovisual means (color, font, illustrations, audio and video recordings) in a webinar contributes to a more effective assimilation of material by listeners. Of course, the preparation of a high-quality webinar requires good technical and professional training of the teacher, but, on the other hand, gives him the opportunity for professional growth in the field of distance learning.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3372
Розташовується у зібраннях:Кафедра східних мов

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Логвиненко_Вебинары.pdf1.48 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.