Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3333
Title: Використання рухливих ігор у процесі підготовки юних чирлідирів
Other Titles: Использование подвижных игр в процессе подготовки юных чирлидеров
The use of outdoor games in the process of training young cheerleaders
Authors: Сластіна, О. О.
Кравчук, Т. М.
Бибель, С. А.
Сластина, Е. А.
Кравчук, Т. Н.
Бибель, С. А.
Slastina, O. O.
Kravchuk, T. M.
Bybel, S. A.
Keywords: рухливі ігри
чирлідинг
учні початкових класів
фізичні здібності
здібність до ритмічної діяльності
подвижные игры
чирлидинг
ученики начальных классов
физические способности
способность к ритмической деятельности
outdoor games
cheerleading
primary school pupils
physical abilities
ability to rhythmic activity
Issue Date: 2019
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Сластіна О. О. Використання рухливих ігор у процесі підготовки юних чирлідирів / О. О. Сластіна, Т. М. Кравчук, С. А. Бибель // Здоровье, спорт, реабилитация. – 2019. – Т. 5, № 1. – С. 107–113.
Abstract: Мета - визначити ефективність використання рухливих ігор для розвитку основних фізичних здібностей на етапі початкової підготовки в чирлідинзі. Матеріал і методи. В дослідженні взяли участь 30 дівчат 7-8 років, що займалися чирлідингом у Дитячій школі мистецтв №6 (м.Харків). Методи дослідження: вивчення й аналіз педагогічної і науково-методичної літератури; аналіз правил та відеозаписів змагань; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; педагогічні контрольні випробування (тестування); методи математичної статистики. Результати. У результаті проведеного дослідження було визначено, що для успішної змагальної діяльності в чирлідинзі на початковому етапі підготовки необхідний рівномірний гармонійний розвиток таких фізичних здібностей, як гнучкість, спритність, прудкість, сила, швидкісно-силові здібності та здібність до ритмічної діяльності. Для оптимізації розвитку цих здібностей було запропоновано рухливі ігри, розподілені на групи, відповідно до переважного впливу на фізичні здібності. Після цього протягом трьох місяців ці ігри впроваджувалися в експериментальній групі під час підготовчої та заключної частин занять. Аналіз показників фізичної підготовленості у досліджуваних експериментальної групи до та після педагогічного експерименту показав значну їх динаміку в бік покращення. Висновки. Аналіз змагальної діяльності чирлідирів, успішність якої залежить від умінь юних спортсменів виконувати велику кількість стрибків, обертальних рухів, стантів, пірамід і підтримок та швидких переміщень, обмежених майданчиком певного розміру, дозволив виявити фізичні здібності, необхідні для ефективної підготовки спортсменів у цьому виді спорту: гнучкість, прудкість, спритність, силові та швидкісно-силові здібності й здібність до ритмічної діяльності. Експериментальна перевірка ефективності використання ігрових засобів у процесі підготовки юних чирлідирів показала, що методично-правильно підібрані рухливі ігри при систематичному їх впровадженні в тренувальний процес можуть сприяти значному вірогідному приросту всіх необхідних юним чирлідирам фізичних здібностей. в. Цель - определить эффективность использования подвижных игр для развития основных физических способностей на этапе начальной подготовки в чирлидинге. Материал и методы. В исследовании приняли участие 30 девушек 7-8 лет, занимавшихся чирлидингом в Детской школе искусств №6 (Харьков). Методы исследования: изучение и анализ педагогической и научно-методической литературы; анализ правил и видеозаписей соревнований; педагогические наблюдения; педагогический эксперимент; педагогические контрольные испытания (тестирование); методы математической статистики. Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что для успешной соревновательной деятельности в чирлидинге на начальном этапе подготовки необходимо равномерное гармоничное развитие таких физических способностей, как гибкость, ловкость, быстрота, сила, скоростно-силовые способности и способность к ритмической деятельности. Для оптимизации развития этих способностей было предложено подвижные игры, разделенные на группы, согласно преимущественного влияния на физические способности. После этого, в течение трех месяцев эти игры внедрялись в экспериментальной группе во время подготовительной и заключительной частей занятий. Анализ показателей физической подготовленности у испытуемых экспериментальной группы до и после педагогического эксперимента показал значительную их динамику в сторону улучшения. Выводы. Анализ соревновательной деятельности чирлидеров, успешность которой зависит от умений юных спортсменов выполнять большое количество прыжков, вращательных движений, стантов, пирамид и поддержек, а также быстрых перемещений, ограниченных площадкой определенного размера, позволил выявить физические способности, необходимые для эффективной подготовки спортсменов в этом виде спорта: гибкость, быстрота, ловкость, силовые и скоростно-силовые способности и способность к ритмической деятельности. Экспериментальная проверка эффективности использования игровых средств в процессе подготовки юных чирлидеров показала, что методически правильно подобранные подвижные игры при систематическом их внедрении в тренировочный процесс могут способствовать значительному приросту всех, необходимых юным чирлидерам физических способностей. The purpose -to determine the effectiveness of the use of outdoor games for the development of basic physical abilities at the stage of initial training in cheerleading. Material and methods. The study involved 30 girls 7-8 years, engaged in cheerleading at the Children's school of arts №6 (Kharkiv). Research methods: study and analysis of pedagogical and scientific-methodical literature; analysis of the rules and videos of competitions; pedagogical observations; pedagogical experiment; pedagogical control tests (testing); methods of mathematical statistics. Results.As a result of the study, it was found thatfor successful competitive activity in cheerleading at the initial stage of preparation, it is necessary to evenly develop such physical abilities as flexibility, agility, speed, strength, speed-strength abilities and the ability to rhythmic activity. To optimize the development of these abilities, mobile games were proposed, divided into groups, according to the predominant influence on physical abilities. After that, for three months, these games were introduced in the experimental group during the preparatory and final parts of the classes. Analysis of indicators of physical fitness in the subjects of the experimental group before and after the pedagogical experiment showed significant dynamics towards improvement. Conclusions. Analysis of competitive activity of cheerleaders, the success of which depends on the skills of young athletes to perform a large number of jumps, rotational movements, stants, pyramids and supports, as well as rapid movements, limited area of a certain size, allowed to identify the physical abilities necessary for the effective preparation of athletes in this sport: flexibility, speed, agility, strength and speed-strength abilities and the ability to rhythmic activity. Experimental verification of the effectiveness of the use of gaming tools in the training of young cheerleaders showed that methodically correctly selected outdoor games with their systematic introduction into the training process can contribute to a significant increase in all the necessary young cheerleaders physical abilities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3333
ISSN: 2520-2677 (Print), 2520-2685 (Online)
Appears in Collections:Кафедра гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Використання рухливих ігор.pdfВикористання рухливих ігор у процесі підготовки юних чирлідирів560.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.