К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОМ ОТСТУПНИЧЕСТВЕ РОБЕРТА САУТИ В КОНТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОГО РОМАНТИЗМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди
Анотація
Вопрос взаимодействия религии и поэтического текста в творчестве английских романтиков традиционно относится к категории первостепенных, т.к. зарождение романтического движения в Англии по времени совпало с национальной борьбой за религиозную свободу, когда тысячи людей повсеместно отходили от догматов официальной Англиканской церкви. Романтики Озёрной школы, к которой принадлежал и Р. Саути, создавали свои произведения в период обретения нацией духовной свободы, что, как и романтизм, было нечто абсолютно новым и дотоле неизведанным. Статья посвящена изучению поэзии Р. Саути в контексте религиозных, политических и социальных изменений в современной поэту Англии. Питання взаємодії релігії та поетичного тексту в творчості англійських романтиків традиційно відноситься до категорії першочергових, тому що зародження романтичного руху в Англії за періодом співпало з національною боротьбою за релігійну свободу, коли тисячі людей повсюдно відходили від догматів офіційної Англійської церкви. Романтики Озерної школи, до якої належав і Р. Сауті, створювали свої твори в період надбання нацією духовної свободи, що, як і романтизм, було дещо новим і доти невідомим. Стаття присвячена вивченню поезії Р. Сауті в контексті релігійних, політичних та соціальних змін в сучасній поету Англії.
Опис
Ключові слова
религия, Англия, Р. Саути, диссентеры, Англиканская церковь, романтизм, релігія, Англія, Р. Сауті, діссентери, Англіканська церква, романтизм, religion, England, R. Southey, dissenters, Anglican Church, romanticism
Цитування
Корнильева Л. Н. К вопросу о религиозном отступничестве Р. Саути в контексте английского романтизма / Л. Н. Корнильева // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХVІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 19–20 листоп. 2015 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2015. – C. 344–346.