Дослідження впливу маклеї серцевидної та біологічно активних добавок на фізіологічний стан та вуглеводний обмін свиней

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Анотація
Виробництво свинини відіграє значну роль в м’ясному балансі України. Висока продуктивність свиней супроводжується підвищеною інтенсивністю процесів обміну речовин і напруженою функціональною діяльністю всіх органів і систем, що потребує додаткової підтримки. Для вирощування здорового поголів’я необхідно застосовувати препарати та біологічно активні кормові Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2019, т 21, № 93 Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2019, vol. 21, no 93 рослинні добавки, які допомагають організму реалізувати продуктивні якості, боротися з різними хвороботворними агентами, але не наносять шкоди самому організму тварини і є безпечними у виробництві м’ясної продукції для харчування людини. Досліджено вплив фітобіотика маклеї серцевидної (Macleáya cordáta R. Br.) окремо і в комбінації з добавками рослинного походження (гречка посівна, мелене цибульне і гречане лушпиння) як джерело флавоноїдів на фізіологічний стан та вуглеводний обмін організму свиней. Встановлено, що застосування у раціоні тільки добавки маклеї на 30 і 60 добу досліджень призводить до збільшення кількості еритроцитів на 16,7% і 23,2% (P < 0,05) і концентрації гемоглобіну на 30,7% і 37,9% (P < 0,01) відповідно, а також актиації анаеробного гліколізу, про що свідчить достовірне підвищення концентрації глюкози на 96,4–48,0% (P < 0,01), лактату на 71,4–55,2% (P < 0,01) і активності лактатдегідрогенази на 18,6–29,4% (P < 0,05) та зниження вмісту пірувату на 34,0–13,4% (P < 0,01) і активності лужної фосфатази – на 66,2% і 76,8% (P < 0,01) у відповідні терміни дослідження. За застосування разом з травою маклеї зеленої гречки, гречаного і цибульного лушпиння гематологічні показники і вуглеводний обмін були на рівні показників контрольної групи, що підтверджує достовірним зниженням концентрації глюкози і лактату порівняно з контролем та зміщення коефіцієнту лактат/пірувату в бік пірувату. Цей факт свідчить про те, що біофлавоноїди, які входять до складу рослинних добавок, мають не тільки антиоксидантні властивості, а й слугують оректором і стабілізатором вуглеводного обміну і пом’якшують побічний гіпоксичний вплив алкалоїдів фітобіотика маклеї серцевидної. Pork production plays a significant role in meat balance of Ukraine. High productivity of pigs is accompanied with increased intensity of metabolic processes and intense functional activity of all organs and systems, which requires additional support. To grow a healthy livestock, it is necessary to use preparations and biologically active forage plant additives that help a body to realize productive qualities, fight against various pathogens, but do not harm the animal body and are safe in the production of meat products for human nutrition. The influence of phytobiotic of the cardiac macleaya (Macleáya cordáta R. Br.) has been investigated separately and in combination with vegetable additives (buckwheat, ground onion and buckwheat husks) as a source of flavonoids on the physiological state and carbohydrate metabolism of pigs. It has been determined that application of only macleaya supplements to the 30 and 60 days of studies leads to an increase in the number of erythrocytes by 16.7% and 23.2% (P < 0.05) and hemoglobin concentration by 30.7% and 37.9% (P < 0.01), as well as activation of anaerobic glycolysis, as evidenced by a significant increase in glucose concentration by 96.4–48.0% (P < 0.01), lactate by 71.4–55.2%, (P < 0.01) and activity of lactate dehydrogenase at 18.6–29.4% (P < 0.05) and reduction of pyruvate content by 34.0–13.4% (P < 0.01) and activity of alkaline phosphatase – by 66.2% and 76.8% (P < 0.01) in the corresponding terms of research. While using macleaya with green buckwheat, buckwheat and onion husks, the hematological parameters and parameters of carbohydrate metabolism were at the level of the control group, confirming the significant decrease in the concentration of glucose and lactate compared with the control and shift ratio lactate / pyruvate towards pyruvate. This fact suggests that bioflavonoids, which are part of plant additives, have not only antioxidant properties, but also serve as a correction and stabilizer of carbohydrate
Опис
Ключові слова
маклея серцевидна, еритроцити, гемоглобін, гемоглобін, лактат, піруват, лактатдегідрогеназа, коефіцієнт лактат/піруват, маклея сердцевидная, эритроциты, гемоглобин, пируват, лактатдегидрогеназа, коэффициент лактат / пируват, macleaya cordata, erythrocytes, hemoglobin, carbohydrate metabolism, lactate, pyruvate, lactate dehydrogenase, ratio of lactate/pyruvate
Цитування
Дослідження впливу маклеї серцевидної та біологічно активних добавок на фізіологічний стан та вуглеводний обмін свиней / І. О. Жукова, А. А. Молчанов, І. А. Костюк [та ін.] // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Сер. : Ветеринарні науки / [редкол.: В. В. Стибель (голов. ред.) та ін.]. – 2019. – Т. 21, № 93. – С. 137–142.