Теоретичні засади дослідження семантичного поля "граничність"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ORT Publishing (Germany), The Center for Scientific Research "Solution" (Ukraine)
Анотація
У статті зазначено, що мова є формою існування знань, що накопичуються в людській пам‘яті у вигляді відповідних структур. Знання, які акумулюються мовною системою, відображають ставлення людини до об‘єктивного світу, опосередковуючись за допомогою психічних чуттів. Це є підґрунтям для формування в мові системних відношень зі своєрідною складною ієрархією семантичних рівнів. У межах кожного семантичного ряду після наведених структурних моделей подано матеріал за опорним (стрижневим) компонентом, що є образним стрижнем внутрішньої форми фразеологізму. Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів описано як утворення синонімічних ФО за структурно-семантичним інваріантом при відносному збереженні його форми й семантики. В статье указано, что язык является формой существования знаний, которые накапливаются в человеческой памяти в виде соответствующих структур. Знания, которые аккумулируются языковой системой, отражают отношение человека к объективному миру, опосредствуясь с помощью психических чувств. Это является основой для формирования в языке системных отношений со своеобразной сложной иерархией семантических уровней. В рамках каждого семантического ряда, после приведенных структурных моделей, представлен материал по опорным (стержневым) компонентом, является образным стержнем внутренней формы фразеологизма. Структурно-семантическое моделирование фразеологизмов описано как образование синонимических ФЛ по структурно-семантическим инвариантам при относительном сохранении его формы и семантики. The article states that language is a form of existence of knowledge that accumulate in human memory in form of relevant structures. The knowledge that is accumulated by the linguistic system reflects a person’s attitude to the objective world, mediated through mental feelings. This is the basis for the formation in the language of systemic relations with a kind of complex hierarchy of semantic levels. Within the framework of each semantic series, after the given structural models, the material on the supporting (core) component is presented, which is the figurative core of the internal form of phraseology. Structural-semantic modeling of phraseological units is described as the formation of synonymous PL on structural-semantic invariants with relative preservation of its form and semantics.
Опис
Ключові слова
мова, лексика, фразеологія, мовні одиниці, семантичне поле, лінгвістика, граничність, язык, лексика, фразеология, языковые единицы, семантическое поле, лингвистика, предельность, language, vocabulary, phraseology, language units, semantic field, linguistics, limit
Цитування
Купіна І. О. Теоретичні засади дослідження семантичного поля "граничність" / І. О. Купіна // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions‖ : papers of the 5th International Scientific Conference, Stuttgart, Germany, February 28, 2019. – Stuttgart : ORT Publishing, 2019. – P. 306–311.