Робочий зошит з навчального курсу "Педагогічна майстерність"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях до навчального курсу "Педагогічна майстерність" запропоновано систему вправ, схем, таблиць, завдань творчого характеру, виконання яких сприятиме оволодінню основними показниками педагогічної майстерності. Органічне поєднання теоретичного та практичного компонентів допоможе в осмисленні провідних тенденцій педагогічної діяльності, стане в нагоді під час опрацювання курсу, допоможе здійснити діагностику щодо сформованості відповідних умінь та визначить шляхи самоосвіти. Робочий зошит рекомендовано для роботи студентів факультету початкового навчання, викладачів, методистів, учителів закладів загальної середньої освіти. В методических рекомендациях к учебному курсу "Педагогическое мастерство" предложена система упражнений, схем, таблиц, задач творческого характера, выполнение которых будет способствовать овладению основными показателями педагогического мастерства. Органическое сочетание теоретического и практического компонентов поможет в осмыслении ведущих тенденций педагогической деятельности, пригодится при обработке курса, поможет осуществить диагностику по сформированности соответствующих умений и определит пути самообразования. Рабочая тетрадь рекомендуется для работы студентов факультета начального обучения, преподавателей, методистов, учителей учреждений общего среднего образования. The methodological recommendations for the training course "Pedagogical Mastery" suggest a system of exercises, schemes, tables, tasks of a creative nature, the implementation of which will contribute to the mastery of the basic indicators of pedagogical skill. An organic combination of theoretical and practical components will help in comprehending the leading trends in pedagogical activity, will be useful in the course processing, will help to carry out diagnostics by the formation of the corresponding skills, and determine the ways of self-education. A workbook is recommended for the work of students of the faculty of primary education, teachers, methodologists, teachers of institutions of general secondary education.
Опис
Ключові слова
педагогічна діяльність, педагогічна майстерність, професійна компетентність вчителя, педагогічні здібності вчителя, педагогічна техніка вчителя, емоційна саморегуляція, професійне вигорання вчителя, педагогічна культура вчителя, професійне самовиховання, педагогічне спілкування, педагогічна етика вчителя, булінг, протидія булінгу, педагогическая деятельность, педагогическое мастерство, профессиональная компетентность учителя, педагогические способности учителя, педагогическая техника учителя, эмоциональная саморегуляция, профессиональное выгорание учителя, педагогическая культура учителя, профессиональное самовоспитание, педагогическое общение, педагогическая этика учителя, буллинг, противодействие буллингу, pedagogical activity, pedagogical skill, teacher professional competency, teaching abilities, teacher teaching technique, emotional self-regulation, teacher burnout, teacher's pedagogical culture, professional self-education, pedagogical communication, teacher ethics, bullying, anti-bullying
Цитування
Робочий зошит з навчального курсу "Педагогічна майстерність" : метод. рек. для викл. і студ. пед. ун-тів / Л. С. Філатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 153 с.